CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
Právne publikácie

   
  corner-cour  
   
 
  • Texty upravujúce konanie

Súdny dvor

Všeobecný súd

Právna bibliografia európskej integrácie

Bežná bibliografia

Prehľad judikatúry

Číselný prístup k veciam

Poznámky

Reflexie - zbežné informácie o právnom vývoji s významom pre Úniu

Knižnica, výskum a dokumentácia

Generálne riaditeľstvo knižnice, výskumu a dokumentácie vypracováva viaceré publikácie uľahčujúce prístup k judikatúre Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu, ako aj k právnej literatúre a judikatúre vnútroštátnych súdov týkajúcej sa práva Únie.

Niektoré tlačené publikácie boli nahradené elektronickými verziami, ktoré sú dostupné na internetovej stránke Curia, čo umožňuje bezplatný a rýchly prístup.

Právna bibliografia európskej integrácie

Ročná publikácia pozostáva z monografií a zo spracovaných periodík v oblasti práva Únie za príslušný rok. Táto publikácia je od roku 1990 oficiálnou publikáciou Európskej únie. Obsahuje približne 6 000 bibliografických odkazov prístupných pomocou systematického obsahu a zoznamu autorov.

Cena publikácie: 50,- eur bez DPH

Vaše žiadosti adresujte Generálnemu riaditeľstvu pre infraštruktúru Súdneho dvora, oddelenie publikácií, L‑2925 Luxemburg.

Bežná bibliografia

Dvojmesačná bibliografia obsahuje zoznam doručenej a spracovanej literatúry (nezávislé publikácie a články) za dané obdobie. Bibliografiu tvoria dve oddelené časti:

časť A: právne publikácie o európskej integrácii,

časť B: všeobecná teória práva, medzinárodného práva, porovnávacieho práva a vnútroštátnych práv.

Bibliografia je od januára 2000 prístupná na internetovej stránke: Bežná bibliografia. (Pozor, existuje len vo francúzštine)

Prehľad judikatúry

Prehľad judikatúry systematicky zhromažďuje roztriedené abstrakty rozsudkov a uznesení Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu Európskej únie vydané od začiatku činnosti jednotlivých súdov.

Prehľad judikatúry je k dispozícii vo francúzskom jazyku; aktualizuje sa raz do týždňa a je dostupný na internetovej stránke: Prehľad judikatúry.

Číselný prístup k veciam

Číselný zoznam zahŕňa všetky veci, ktoré boli predložené Súdnemu dvoru, Všeobecnému súdu a Súdu pre verejnú službu od ich založenia. Tento zoznam, ktorý existuje vo francúzskom a v anglickom jazyku, je denne aktualizovaný a obsahuje odkazy na texty rozhodnutí a informácie o veciach, ktoré sú k dispozícii na internetových stránkach EUR Lex alebo Curia.

Poznámky

V tejto publikácii, ktorá je k dispozícii na internetovej stránke Curia, sú zhrnuté poznámky a odkazy na poznámky právnej vedy k rozsudkom Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu.

Reflexie - zbežné informácie o právnom vývoji s významom pre Úniu

Informačný bulletin vo francúzskom jazyku poskytuje prehľad o judikatúre medzinárodných a vnútroštátnych súdov, o praxi medzinárodných organizácií a o vnútroštátnych právnych úpravách, ktoré majú význam pre Úniu.

Každý rok sa publikujú tri čísla tohto bulletinu a vydania (od roku 1999) sú k dispozícii na internetovej stránke Curia.

.