CURIA
rss
Стажове

Обща информация

Всяка година Съдът на Европейския съюз предлага ограничен брой платени стажове с максимална продължителност от пет месеца. Стажовете се провеждат основно в дирекция „Изследвания и документация", дирекция „Комуникация“, отдел „Семинари и посещения“, в генерална дирекция „Писмени преводи", в секретариата на Общия съд и в дирекция „Устни преводи" (вж. условията за стаж в дирекция „Устни преводи" по-долу).

Периодите за стаж са два:

- от 1 март до 31 юли (формулярът следва да се изпрати не по-късно от 30 септември)
- от 1 октомври до 28 февруари (формулярът следва да се изпрати не по-късно от 30 април)

Кандидатите, които притежават университетска диплома по право или по политически науки (с преобладаващо изучаване на право) , или - за стаж в Дирекция „Устни преводи" - диплома за конферентен преводач, трябва да попълнят, след това да разпечатат и да подпишат този формуляр: EN / FR и да го изпратят на следния електронен адрес Stages.services@curia.europa.eu, като приложат към него подробна автобиография и копия на дипломите и/или удостоверителните документи. Върху всеки приложен документ трябва да бъде отбелязано фамилното име и името на кандидата и поредният номер на документа. Приложените файлове не бива да надвишават общо 5 мегабайта.

Ако срещнете затруднения при отварянето на формуляра, Ви препоръчваме да го изтеглите и да го отворите с помощта на софтуера Adobe Reader вместо браузъра, който използвате.

По съображения, свързани с работата, е желателно добро владеене на френски език.

Стажовете в дирекция „Устни преводи", чиято продължителност е от десет до дванадесет седмици, са насочени на първо място към младите дипломирани конферентни преводачи, чиито езикови комбинации представляват интерес за дирекция „Устни преводи". Целта е да се позволи на младите устни преводачи да бъдат проследени при усъвършенстването на техните умения по устен превод, по-конкретно юридически превод, което обхваща едновременно подготовка на материалите, работа във връзка с терминологични изследвания и практически упражнения в „тренировъчна кабина". Изисква се пасивно владеене на френски език (четене). Моля, обърнете внимание, че по време на съдебните ваканции не се провеждат съдебни заседания.

.