CURIA
rss
wyszukiwanie zaawansowane
Procedura

Uregulowania proceduralne

Wybrane fragmenty Traktatów

Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  (1-9-2016)

Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zwiększenia liczby rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2013/336/ЕС)

Regulamin Trybunału Sprawiedliwości (19-7-2016)

Regulamin dodatkowy  (14-1-2014)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (24-12-2015)

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 października 2012 r. w sprawie obowiązków wiceprezesa Trybunału w zakresie orzekania

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości (UE) 2016/2386 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa mających zastosowanie do informacji lub materiałów przedstawionych Sądowi na podstawie art. 105 jego regulaminu postępowania

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 września 2011 r. w sprawie składania i doręczania dokumentów procesowych za pośrednictwem aplikacji e-Curia

Warunki korzystania z aplikacji e-Curia obowiązujące przedstawicieli stron (11-10-2011)

Warunki korzystania z aplikacji e-Curia obowiązujące asystentów (11-10-2011) 

Zalecenia dla sądów krajowych, dotyczące składania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Praktyczne instrukcje dla stron dotyczące spraw wnoszonych do Trybunału

Zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Decyzja trybunału sprawiedliwości z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych

Inne użyteczne informacje

Utajnienie tożsamości w postępowaniach sądowych przed Trybunałem Sprawiedliwości

Porady dla pełnomocników

Sprawozdanie z wdrożenia przez Trybunał Sprawiedliwości pilnego trybu prejudycjalnego

Projekt zmian statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz załącznika I do tego statutu

Tabela zbieżności
 

.