Language of document : ECLI:EU:C:2016:897

Kohtuasi C-443/15

David L. Parris

versus

Trinity College Dublin jt

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Labour Court)

Eelotsusetaotlus – Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel – Direktiiv 2000/78/EÜ – Artikkel 2 – Seksuaalse sättumuse ja vanuse alusel diskrimineerimise keeld – Liikmesriigi pensioniskeem – Toitjakaotushüvitise maksmine registreeritud elukaaslasele – Tingimus – Kooselu registreerimine enne selles skeemis kindlustatu 60. sünnipäeva – Tsiviilpartnerlus – Võimatus asjaomases liikmesriigis enne 2010. aastat – Tõendatud püsiv suhe – Artikli 6 lõige 2 – Vanuse alusel erineva kohtlemise õigustatus

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (esimene koda), 24. november 2016

1.        Sotsiaalpoliitika – Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel – Direktiiv 2000/78 – Kohaldamisala – Liikmesriigi pensioniskeem, mis näeb ette toitjakaotushüvitise maksmise kindlustatu abikaasale või registreeritud elukaaslasele – Hõlmamine – Tingimused

(ELTL artikkel 157; nõukogu direktiiv 2000/78)

2.        Sotsiaalpoliitika – Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel – Direktiiv 2000/78 – Seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise keeld – Tööandjapensioni skeemi raames makstav toitjakaotushüvitis – Riigisisesed õigusnormid, mis seavad kindlustatute üleelanud registreeritud elukaaslaste õiguse saada sellist hüvitist sõltuvusse tingimusest, et kooselu on registreeritud enne kindlustatu 60-aastaseks saamist – Riigisisesed õigusnormid, mis ei võimalda kindlustatul kooselu registreerida enne selle vanusepiiri ületamist – Diskrimineerimise puudumine

(Nõukogu direktiiv 2000/78, artikkel 2)

3.        Sotsiaalpoliitika – Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel – Direktiiv 2000/78 – Vanuse alusel diskrimineerimise keeld – Tööandjapensioni skeemi raames makstav toitjakaotushüvitis – Riigisisesed õigusnormid, mis seavad kindlustatute üleelanud registreeritud elukaaslaste õiguse saada sellist hüvitist sõltuvusse tingimusest, et kooselu on registreeritud enne kindlustatu 60aastaseks saamist – Riigisisesed õigusnormid, mis ei võimalda kindlustatul kooselu registreerida enne selle vanusepiiri ületamist – Diskrimineerimise puudumine – Liikmesriikide võimalus kehtestada vanusepiirid tööandjapensioni skeemidega liitumiseks või pensioni- või invaliidsushüvitiste saamiseks

(Nõukogu direktiiv 2000/78, artikkel 2 ja artikli 6 lõige 2)

4.        Sotsiaalpoliitika – Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel – Direktiiv 2000/78 – Seksuaalse sättumuse ja vanuse kombineeritud mõju alusel diskrimineerimise keeld – Tööandjapensioni skeemi raames makstav toitjakaotushüvitis – Riigisisesed õigusnormid, mis seavad kindlustatute üleelanud registreeritud elukaaslaste õiguse saada sellist hüvitist sõltuvusse tingimusest, et kooselu on registreeritud enne kindlustatu 60aastaseks saamist – Riigisisesed õigusnormid, mis ei võimalda kindlustatul kooselu registreerida enne selle vanusepiiri ületamist – Diskrimineerimise puudumine

(Nõukogu direktiiv 2000/78, artiklid 1 ja 2, artikli 6 lõige 2)

1.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 33–40)

2.      Direktiivi 2000/78 (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et riigisisesed õigusnormid, mis seavad tööandjapensioni skeemi raames kindlustatute üleelanud registreeritud elukaaslaste õiguse saada toitjakaotushüvitist sõltuvusse tingimusest, et kooselu on registreeritud enne kindlustatu 60aastaseks saamist, samas kui riigisisesed õigusnormid ei võimaldanud asjaomasel kindlustatul kooselu registreerida enne selle vanusepiiri ületamist, ei kujuta endast diskrimineerimist seksuaalse sättumuse alusel.

Liikmesriigid on nimelt vabad valima, kas näha ette samasooliste isikute abielu või mitte ja kas näha ette nende suhte õiguslik tunnustamine alternatiivses vormis või mitte ning samuti on nad vajaduse korral vabad otsustama, millisest kuupäevast alates on sellisel abielul või nimetatud alternatiivsel vormil tagajärjed.

Seega ei kohusta liidu õigus ja eeskätt direktiiv 2000/78 nägema asjaomast liikmesriiki enne registreeritud kooselu seaduse jõustumist ette homoseksuaalsete paaride abielu või mingit tsiviilpartnerluse vormi ega andma registreeritud kooselu seadusele ning selle alusel kehtestatud õigusnormidele tagasiulatuvat mõju; samuti ei kohusta need teda nägema seoses toitjakaotushüvitisega ette üleminekumeetmeid samasooliste paaride kohta, kui kindlustatud isik on seaduse jõustumise kuupäeval juba 60. aastane.

(vt punktid 59, 60, 62 ja resolutsiooni punkt 1)

3.      Direktiivi 2000/78 (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) artiklit 2 ja artikli 6 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et sellised riigisisesed õigusnormid, mis seavad tööandjapensioni skeemi raames kindlustatute üleelanud registreeritud elukaaslaste õiguse saada toitjakaotushüvitist sõltuvusse tingimusest, et kooselu on registreeritud enne kindlustatu 60aastaseks saamist, samas kui riigisisesed õigusnormid ei võimaldanud asjaomasel kindlustatul kooselu registreerida enne selle vanusepiiri ületamist, ei kujuta endast diskrimineerimist vanuse alusel.

Sellised õigusnormid näevad küll ette niisuguste kindlustatute ebasoodsama kohtlemise, kes on abiellunud või kooselu registreerinud pärast oma 60. sünnipäeva, võrreldes kindlustatutega, kes on abiellunud või kooselu registreerinud enne 60aastaseks saamist, ning kehtestavad seega otseselt vanuse kriteeriumil põhineva erineva kohtlemise.

Kuid nende õigusnormidega kehtestatakse vanusepiir pensionihüvitise saamiseks ning seega kuuluvad need direktiivi 2000/78 artikli 6 lõike 2 kohaldamisalasse.

Sellega seoses tuleb märkida, et seades toitjakaotushüvitise saamise õiguse omandamise sõltuvusse tingimusest, et kindlustatu on abiellunud või sõlminud kooselu enne 60aastaseks saamist, näeb see säte lihtsalt ette vanusepiiri, et saada õigust sellele hüvitisele. Teisisõnu määratlevad riigisisesed õigusnormid asjaomasest pensioniskeemist tuleneva toitjakaotushüvitise saamise vanusepiiri.

(vt punktid 67, 68, 74, 75, 78 ja resolutsiooni punkt 2)

4.      Direktiivi 2000/78 (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) artiklit 2 ja artikli 6 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et sellised riigisisesed õigusnormid, mis seavad tööandjapensioni skeemi raames kindlustatute üleelanud registreeritud elukaaslaste õiguse saada toitjakaotushüvitist sõltuvusse tingimusest, et kooselu on registreeritud enne kindlustatu 60aastaseks saamist, samas kui riigisisesed õigusnormid ei võimaldanud asjaomasel kindlustatul kooselu registreerida enne selle vanusepiiri ületamist, ei saa kehtestada diskrimineerimist seksuaalse sättumuse ja vanuse kombineeritud mõju alusel, kui need õigusnormid ei kujuta endast diskrimineerimist seksuaalse sättumuse ega vanuse alusel eraldivõetuna.

Sellega seoses tuleb märkida, et ehkki diskrimineerimine võib küll toimuda mitme direktiivi 2000/78 artiklis 1 nimetatud põhjuse alusel, ei ole siiski olemas mingit uut eraldiseisvat sellise diskrimineerimise kategooriat, mis tuleneks mitme niisuguse põhjuse – näiteks seksuaalse sättumuse ja vanuse – kombinatsioonist ja mille saaks tuvastada olukorras, kus ei ole tuvastatud diskrimineerimist nende põhjuste alusel eraldivõetuna.

(vt punktid 80, 82 ja resolutsiooni punkt 3)