Language of document : ECLI:EU:C:2016:897

Asia C-443/15

David L. Parris

vastaan

Trinity College Dublin ym.

(Labour Courtin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa – Direktiivi 2000/78/EY – 2 artikla – Sukupuoliseen suuntautumiseen ja ikään perustuvan syrjinnän kielto – Kansallinen eläkejärjestelmä – Jälkeenjääneen etuuden maksaminen rekisteröidylle kumppanille – Edellytys – Parisuhde rekisteröity ennen kuin järjestelmässä vakuutettu jäsen täytti 60 vuotta – Rekisteröity parisuhde – Ei mahdollinen asianomaisessa jäsenvaltiossa ennen vuotta 2010 – Vakiintunut suhde – 6 artiklan 2 kohta – Ikään perustuvan erilaisen kohtelun oikeutus

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 24.11.2016

1.        Sosiaalipolitiikka – Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa – Direktiivi 2000/78 – Soveltamisala – Kansallinen eläkejärjestelmä, jonka mukaan jälkeenjääneen eläkettä maksetaan jäsenen puolisolle tai rekisteröidylle kumppanille – Kuuluminen soveltamisalaan – Edellytykset

(EY 157 artikla; neuvoston direktiivi 2000/78)

2.        Sosiaalipolitiikka – Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa – Direktiivi 2000/78 – Sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän kielto – Ammatillisesta etuusjärjestelmästä myönnettävä jälkeenjääneen etuus – Kansallinen lainsäädäntö, jossa sen edellytyksenä, että järjestelmän jäsenen jälkeenjääneellä rekisteröidyllä kumppanilla on oikeus tähän etuuteen, on se, että parisuhde oli rekisteröity ennen kuin jäsen täytti 60 vuotta – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan jäsen ei voinut rekisteröidä parisuhdetta ennen tämän ikärajan saavuttamista – Toimenpide ei ole syrjivä

(Neuvoston direktiivin 2000/78 2 artikla)

3.        Sosiaalipolitiikka – Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa – Direktiivi 2000/78 – Ikään perustuvan syrjinnän kielto – Ammatillisesta etuusjärjestelmästä myönnettävä jälkeenjääneen etuus – Kansallinen lainsäädäntö, jossa sen edellytyksenä, että järjestelmän jäsenen jälkeenjääneellä rekisteröidyllä kumppanilla on oikeus tähän etuuteen, on se, että parisuhde oli rekisteröity ennen kuin jäsen täytti 60 vuotta – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan jäsen ei voinut rekisteröidä parisuhdetta ennen tämän ikärajan saavuttamista – Toimenpide ei ole syrjivä – Jäsenvaltioiden mahdollisuus vahvistaa ammatillisten sosiaaliturvajärjestelmien osalta liittymisikä ja eläke- tai työkyvyttömyysetuuteen oikeuttava ikä

(Neuvoston direktiivin 2000/78 2 artikla ja 6 artiklan 2 kohta)

4.        Sosiaalipolitiikka – Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa – Direktiivi 2000/78 – Sukupuolisen suuntautumisen ja iän yhteisvaikutukseen perustuvan syrjinnän kielto – Kansallinen lainsäädäntö, jossa sen edellytyksenä, että järjestelmän jäsenen jälkeenjääneellä rekisteröidyllä kumppanilla on oikeus tähän etuuteen, on se, että parisuhde oli rekisteröity ennen kuin jäsen täytti 60 vuotta – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan jäsen ei voinut rekisteröidä parisuhdetta ennen tämän ikärajan saavuttamista – Toimenpide ei ole syrjivä

(Neuvoston direktiivin 2000/78 1 artiklan 2 kohta ja 6 artiklan 2 kohta)

1.      Ks. tuomion teksti.

(33–40 kohta)

2.      Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun neuvoston direktiivin 2000/78 2 artiklaa on tulkittava siten, että kansallinen säännöstö, jossa ammatillisessa etuusjärjestelmässä asetetaan sen edellytykseksi, että järjestelmän jäsenen jälkeenjääneellä rekisteröidyllä kumppanilla on oikeus jälkeenjääneen etuuteen, se, että parisuhde oli rekisteröity ennen kuin jäsen täytti 60 vuotta, kun asianomainen jäsen ei kansallisen lainsäädännön mukaan voinut rekisteröidä parisuhdetta ennen tämän ikärajan saavuttamista, ei merkitse sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää.

Jäsenvaltiot voivat vapaasti säätää tai olla säätämättä samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliitosta tai vaihtoehtoisesta heidän suhteensa laillisen tunnustamisen muodosta, samoin kuin tarvittaessa säätää, mistä ajankohdasta lukien tällaisen avioliiton tai tällaisen vaihtoehtoisen muodon vaikutukset syntyvät.

Näin ollen unionin oikeudessa ja erityisesti direktiivissä 2000/78 ei velvoiteta asianomaista jäsenvaltiota säätämään ennen rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain voimaantuloajankohtaa samaa sukupuolta olevien parien avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta eikä antamaan taannehtivia vaikutuksia rekisteröidystä parisuhteesta annetulle laille ja tämän lain nojalla annetuille säännöksille, eikä myöskään jälkeenjääneen etuuden osalta antamaan siirtymäsäännöksiä niiden samaa sukupuolta olevien parien osalta, joista etuusjärjestelmän jäsenenä ollut osapuoli oli jo täyttänyt 60 vuotta kyseisen lain voimaantuloajankohtana.

(ks. 59, 60 ja 62 kohta sekä tuomiolauselman 1 kohta)

3.      Direktiivin 2000/78 2 artiklaa ja 6 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että kansallinen lainsäädäntö, jossa ammatillisessa etuusjärjestelmässä asetetaan sen edellytykseksi, että järjestelmän jäsenen jälkeenjääneellä rekisteröidyllä kumppanilla on oikeus jälkeenjääneen etuuteen, se, että parisuhde oli rekisteröity ennen kuin jäsen täytti 60 vuotta, kun asianomainen jäsen ei kansallisen lainsäädännön mukaan voinut rekisteröidä parisuhdetta ennen tämän ikärajan saavuttamista, ei merkitse ikään perustuvaa syrjintää.

Tällaisella säännöstöllä kohdellaan nimittäin epäsuotuisammin jäseniä, jotka ovat avioituneet tai rekisteröineet parisuhteen täytettyään 60 vuotta, kuin niitä, jotka ovat avioituneet tai rekisteröineet tällaisen suhteen ennen 60 vuoden ikää, ja näin ollen sillä luodaan välittömästi perustuvaa erilaista kohtelua.

Tässä säännöstössä vahvistetaan kuitenkin vanhuusetuuteen oikeuttava ikä ja se kuuluu näin ollen direktiivin 2000/78 6 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan.

Kun kyseisessä säännöksessä asetetaan jälkeenjääneen etuutta koskevan oikeuden saamisen edellytykseksi se, että jäsen on avioitunut tai rekisteröinyt parisuhteensa ennen 60 vuoden ikää, siinä vain säädetään tätä etuutta koskevan oikeuden saamisen ikäraja. Toisin sanoen pääasiassa kyseessä olevassa kansallisessa säännöstössä vahvistetaan ikä, joka liittyy oikeuden syntymiseen asianomaiseen eläkejärjestelmään perustuvaan jälkeenjääneen etuuteen.

(ks. 67, 68, 74, 75 ja 78 kohta sekä tuomiolauselman 2 kohta)

4.      Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun neuvoston direktiivin 2000/78 2 artiklaa ja 6 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että kansallinen säännöstö, jossa ammatillisessa etuusjärjestelmässä asetetaan sen edellytykseksi, että järjestelmän jäsenen jälkeenjääneellä rekisteröidyllä kumppanilla on oikeus jälkeenjääneen etuuteen, se, että parisuhde oli rekisteröity ennen kuin jäsen täytti 60 vuotta, kun asianomainen jäsen ei kansallisen lainsäädännön mukaan voinut rekisteröidä parisuhdetta ennen tämän ikärajan saavuttamista, ei voi luoda syrjintää, joka perustuu sukupuolisen suuntautumisen ja iän yhteisvaikutukseen, kun tämä säännöstö ei merkitse sukupuoliseen suuntautumiseen eikä ikään perustuvaa syrjintää, kun niitä tarkastellaan erikseen.

Vaikka syrjintä tosin voi perustua useisiin direktiivin 2000/78 1 artiklassa tarkoitetuista seikoista, ei kuitenkaan ole olemassa mitään uutta syrjinnän luokkaa, joka perustuisi näistä seikoista usean kuten sukupuolisen suuntautumisen ja iän yhdistelmään ja joka voitaisiin todeta, kun näihin seikkoihin erikseen perustuvaa syrjintää ei ole osoitettu.

(ks. 80 ja 82 kohta sekä tuomiolauselman 3 kohta)