Language of document : ECLI:EU:C:2016:897

Predmet C‑443/15

David L. Parris

protiv

Trinity College Dublin i dr.

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Labour Court)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja – Direktiva 2000/78/EZ – Članak 2. – Zabrana diskriminacije na temelju spolnog opredjeljenja i dobi – Nacionalni mirovinski sustav – Isplata davanja za nadživjele članove obitelji civilnom partneru – Uvjet – Sklapanje partnerstva prije navršene šezdesete godine osiguranika navedenog sustava – Civilno partnerstvo – Nemogućnost u predmetnoj državi članici prije 2010. – Utvrđena trajna veza – Članak 6. stavak 2. – Opravdano različito postupanje na temelju dobi”

Sažetak – Presuda Suda (prvo vijeće) od 24. studenoga 2016.

1.        Socijalna politika – Jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja – Direktiva 2000/78/EZ – Područje primjene – Nacionalni mirovinski sustav kojim se predviđa isplata mirovine za nadživjele članove obitelji osiguranikovu bračnom drugu ili registriranom partneru – Uključenost – Pretpostavke

(čl. 157. UFEU‑a; Direktiva Vijeća 2000/78)

2.        Socijalna politika – Jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja – Direktiva 2000/78/EZ – Zabrana diskriminacije na temelju spolnog opredjeljenja – Davanje za nadživjele članove obitelji dodijeljeno u okviru sustava naknada za zaposlenike – Nacionalni propis kojim se pravo nadživjelih registriranih partnera osiguranika podvrgava takvom davanju pod uvjetom da je registrirano partnerstvo sklopljeno prije navršene šezdesete godine osiguranika – Nacionalno pravo kojim se osiguraniku ne omogućava sklapanje registriranog partnerstva prije navršavanja te dobi – Nepostojanje diskriminacije

(Direktiva Vijeća 2000/78, čl. 2.)

3.        Socijalna politika – Jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja – Direktiva 2000/78 – Zabrana diskriminacije na temelju dobi – Davanje za nadživjele članove obitelji dodijeljeno u okviru sustava naknada za zaposlenike – Nacionalni propis kojim se pravo nadživjelih registriranih partnera osiguranika podvrgava takvom davanju pod uvjetom da je registrirano partnerstvo sklopljeno prije navršene šezdesete godine osiguranika – Nepostojanje diskriminacije – Mogućnost da države članice utvrde dob za stjecanje statusa osiguranika ili prava na starosnu ili invalidsku mirovinu za potrebe sustava strukovnog socijalnog osiguranja

(Direktiva Vijeća 2000/78, čl. 2. i čl. 6. st. 2.)

4.        Socijalna politika – Jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja – Direktiva 2000/78 – Zabrana diskriminacije na temelju zajedničkog učinka spolnog opredjeljenja i dobi – Davanje za nadživjele članove obitelji dodijeljeno u okviru sustava naknada za zaposlenike – Nacionalni propis kojim se pravo nadživjelih registriranih partnera osiguranika podvrgava takvom davanju pod uvjetom da je registrirano partnerstvo sklopljeno prije navršene šezdesete godine osiguranika – Nacionalno pravo kojim se osiguraniku ne omogućava sklapanje registriranog partnerstva prije navršavanja te dobi – Nepostojanje diskriminacije

(Direktiva Vijeća 2000/78, čl. 1., čl. 2. i čl. 6. st. 2.)

1.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 33. do 40.)

2.      Članak 2. Direktive Vijeća 2000/78 o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja treba tumačiti na način da nacionalni propis koji, u okviru sustava naknada za zaposlenike, podvrgava pravo nadživjelih registriranih partnera osiguranika na davanje za nadživjele članove obitelji uvjetu da je registrirano partnerstvo sklopljeno prije nego što je osiguranik navršio šezdeset godina, iako nacionalno pravo ne omogućuje predmetnom osiguraniku da sklopi registrirano partnerstvo prije navršavanja te dobi, ne predstavlja diskriminaciju na temelju spolnog opredjeljenja.

Države članice su stoga slobodne propisati ili ne brak za osobe istog spola ili drugi oblik pravnog priznanja njihove veze, kao i, prema potrebi, propisati dan od kojeg takav brak ili takav drugi oblik proizvodi svoje učinke.

Posljedično tomu, pravo Unije, osobito Direktiva 2000/78, ne obvezuje predmetnu državu članicu niti da propiše, prije dana stupanja na snagu Zakona o civilnom partnerstvu, brak ili oblik civilnog partnerstva za homoseksualne parove niti da prizna retroaktivan učinak Zakonu o civilnom partnerstvu kao i odredbama donesenima na temelju tog zakona, kao ni da, kad je riječ o davanju za nadživjele članove obitelji, propiše prijelazne mjere za parove istog spola čiji je osiguranik sustava već navršio šezdeset godina na dan stupanja na snagu navedenog zakona.

(t. 59., 60., 62. i t. 1. izreke)

3.      Članak 2. i članak 6. stavak 2. Direktive 2000/78 o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja treba tumačiti na način da nacionalni propis koji, u okviru sustava naknada za zaposlenike, podvrgava pravo nadživjelih registriranih partnera osiguranika na davanje za nadživjele članove obitelji uvjetu da je registrirano partnerstvo sklopljeno prije nego što je osiguranik navršio šezdeset godina, iako nacionalno pravo ne omogućuje predmetnom osiguraniku da sklopi registrirano partnerstvo prije nego što je navršio tu dob, ne predstavlja diskriminaciju na temelju dobi.

Takvim propisom uvodi se nepovoljnije postupanje prema osiguranicima koji su stupili u brak ili su sklopili registrirano partnerstvo nakon što su navršili šezdeset godina u odnosu na postupanje prema onima koji su stupili u brak ili su sklopili takvo partnerstvo prije nego što su navršili šezdeset godina i stoga se njime uspostavlja različito postupanje na temelju mjerila dobi.

Ipak, navedeni propis određuje dob za stjecanje prava na starosnu mirovinu i stoga je obuhvaćen člankom 6. stavkom 2. Direktive 2000/78.

U tom pogledu, time što podvrgava stjecanje prava na davanje za nadživjele članove obitelji uvjetu da je osiguranik stupio u brak ili sklopio registrirano partnerstvo prije navršenih šezdeset godina, navedena odredba samo predviđa dobnu granicu za stjecanje prava na to davanje. Drugim riječima, nacionalni propis propisuje dob za pristup davanju za nadživjele članove obitelji iz predmetnog mirovinskog sustava.

(t. 67., 68., 74., 75., 78. i t. 2. izreke)

4.      Članak 2. i članak 6. stavak 2. Direktive 2000/78 o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja treba tumačiti na način da se nacionalnim propisom koji, u okviru sustava naknada za zaposlenike, podvrgava pravo nadživjelih registriranih partnera osiguranika na davanje za nadživjele članove obitelji uvjetu da je registrirano partnerstvo sklopljeno prije nego što je osiguranik navršio šezdeset godina, iako nacionalno pravo ne omogućuje predmetnom osiguraniku da sklopi registrirano partnerstvo prije nego je navršio tu dob, ne može uspostaviti diskriminacija na temelju zajedničkog učinka spolnog opredjeljenja i dobi kada navedenim propisom nije uspostavljena diskriminacija ni na temelju spolnog opredjeljenja ni na temelju dobi, ocijenjenih zasebno.

U tom pogledu, iako se diskriminacija može temeljiti na više razloga iz članka 1. Direktive 2000/78, ne postoji ni jedna nova vrsta diskriminacije koja je rezultat kombinacije više tih razloga, poput spolnog opredjeljenja i dobi, čije bi se postojanje moglo utvrditi kad nije utvrđena diskriminacija zbog navedenih razloga ocijenjenih zasebno.

(t. 80., 82. i t. 3. izreke)