Language of document : ECLI:EU:C:2016:897

C443/15. sz. ügy

David L. Parris

kontra

Trinity College Dublin és társai

(a Labour Court [Írország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal – A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód – 2000/78/EK irányelv – 2. cikk – A szexuális irányultságon és az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma – Nemzeti nyugdíjrendszer – A túlélő hozzátartozónak járó ellátás bejegyzett élettárs részére történő kifizetése – Feltétel – Élettársi viszony létesítése az említett rendszerben biztosított hatvanadik életévének betöltését megelőzően – Bejegyzett élettársi kapcsolat – A lehetőség hiánya az érintett tagállamban 2010‑et megelőzően – Bizonyítottan tartós kapcsolat – A 6. cikk (2) bekezdése – Az életkoron alapuló eltérő bánásmód igazolása”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (első tanács), 2016. november 24.

1.        Szociálpolitika – A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód – 2000/78 irányelv – Hatály – A biztosított házastársát vagy bejegyzett élettársát túlélő hozzátartozói nyugellátásra jogosító nemzeti nyugdíjrendszer – Bennfoglaltság – Feltételek

(EUMSZ 157. cikk; 2000/78 tanácsi irányelv)

2.        Szociálpolitika – A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód – 2000/78 irányelv – A szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma – Foglalkoztatói ellátási rendszer keretén belül nyújtott, túlélő hozzátartozónak járó ellátás – Nemzeti szabályozás, amely a biztosított túlélő bejegyzett élettársa ilyen ellátáshoz való jogosultságát ahhoz a feltételhez köti, hogy az élettársi kapcsolatot a biztosított 60. életévének betöltését megelőzően létesítsék – Nemzeti jog, amely nem teszi lehetővé a biztosított számára bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését e korhatár elérése előtt – A hátrányos megkülönböztetés hiánya

(2000/78 tanácsi irányelv, 2. cikk)

3.        Szociálpolitika – A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód – 2000/78 irányelv – Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma – Foglalkoztatói ellátási rendszer keretén belül nyújtott, túlélő hozzátartozónak járó ellátás – Nemzeti szabályozás, amely a biztosított túlélő bejegyzett élettársa ilyen ellátáshoz való jogosultságát ahhoz a feltételhez köti, hogy az élettársi kapcsolatot a biztosított 60. életévének betöltését megelőzően létesítsék – Nemzeti jog, amely nem teszi lehetővé a biztosított számára bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését e korhatár elérése előtt – A hátrányos megkülönböztetés hiánya – A tagállamok azon lehetősége, hogy valamely foglalkoztatási szociális biztonsági rendszeren belül belépési kort, illetve öregségi vagy rokkantsági nyugdíjkorhatárt állapítsanak meg

(2000/78 tanácsi irányelv, 2. cikk és 6. cikk, (2) bekezdés)

4.        Szociálpolitika – A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód – 2000/78 irányelv – A szexuális irányultságon és az életkoron együttesen alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma – Foglalkoztatói ellátási rendszer keretén belül nyújtott, túlélő hozzátartozónak járó ellátás – Nemzeti szabályozás, amely a biztosított túlélő bejegyzett élettársa ilyen ellátáshoz való jogosultságát ahhoz a feltételhez köti, hogy az élettársi kapcsolatot a biztosított 60. életévének betöltését megelőzően létesítsék – Nemzeti jog, amely nem teszi lehetővé a biztosított számára bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését e korhatár elérése előtt – A hátrányos megkülönböztetés hiánya

(2000/78 tanácsi irányelv, 1., 2. cikk és 6. cikk, (2) bekezdés)

1.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 33–40. pont)

2.      A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78 irányelv 2. cikkét akként kell értelmezni, hogy az olyan nemzeti szabályozás, amely valamely foglalkoztatói ellátási rendszer keretén belül a biztosított túlélő bejegyzett élettársa túlélő hozzátartozónak járó ellátáshoz való jogosultságát ahhoz a feltételhez köti, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatot a biztosított 60. életévének betöltését megelőzően létesítsék, noha a nemzeti jog nem tette lehetővé az érintett biztosított számára bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését e korhatár elérése előtt, nem valósít meg a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést.

A tagállamok ugyanis szabadságot élveznek a tekintetben, hogy rendelkeznek‑e, vagy sem, azonos nemű személyek házasságáról vagy kapcsolatuk jogi elismerésének valamely alternatív formájáról, valamint, adott esetben, arról, hogy az ilyen házasság vagy alternatív forma mely időponttól kezdődően vált ki joghatást.

Következésképpen az uniós jog és különösen a 2000/78 irányelv értelmében az érintett tagállamnak nem áll fenn kötelezettsége sem a tekintetben, hogy az élettársi kapcsolatokról szóló törvény hatálybalépését megelőzően rendelkezzen az azonos nemű személyek házasságáról vagy élettársi kapcsolatuk jogi elismerésének valamely alternatív formájáról, sem a tekintetben, hogy visszaható hatállyal ruházza fel az élettársi kapcsolatokról szóló törvényt, valamint az e törvény alkalmazásában elfogadott rendelkezéseket, továbbá hogy – ami a túlélő hozzátartozónak járó ellátást illeti – átmeneti intézkedéseket írjon elő azon, azonos nemű párok tekintetében, akik esetében a biztosított már betöltötte 60. életévét az említett törvény hatálybalépésének időpontjában.

(vö. 59., 60., 62. pont, a rendelkező rész 1. pontja)

3.      A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78 irányelv 2. cikkét és 6. cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy egy olyan nemzeti szabályozás, amely valamely foglalkoztatói ellátási rendszer keretén belül a biztosított túlélő bejegyzett élettársa túlélő hozzátartozónak járó ellátáshoz való jogosultságát ahhoz a feltételhez köti, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatot a biztosított 60. életévének betöltését megelőzően létesítsék, noha a nemzeti jog nem tette lehetővé az érintett biztosított számára bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését e korhatár elérése előtt, nem valósít meg életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetést.

Az ilyen szabályozás ugyanis kevésbé kedvező bánásmódban részesíti azokat a biztosítottakat, akik 60. életévük betöltését követően házasodtak meg vagy létesítettek bejegyzett élettársi kapcsolatot azokhoz képest, akik 60. életévük betöltése előtt kötöttek házasságot vagy létesítettek ilyen kapcsolatot, következésképpen közvetlenül életkoron alapuló eltérő bánásmódot valósít meg.

Mindazonáltal e szabályozás az öregségi nyugdíjra való jogosultság korhatárát köti ki, következésképpen a 2000/78 irányelv 6. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.

E tekintetben az említett rendelkezés azzal, hogy a túlélő hozzátartozónak járó ellátásra való jogosultság megszerzését ahhoz a feltételhez köti, hogy a biztosított 60. életévét megelőzően kössön házasságot vagy létesítsen bejegyzett élettársi kapcsolatot, mindössze az ezen ellátásra jogosító korhatárt írja elő. Más szóval a nemzeti szabályozás korhatárt ír elő az érintett nyugdíjrendszeren alapuló, a túlélő hozzátartozónak járó ellátáshoz való jogosultság tekintetében.

(vö. 67., 68., 74., 75., 78. pont, a rendelkező rész 2. pontja)

4.      A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78 irányelv 2. cikkét és 6. cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy egy olyan nemzeti szabályozás, amely valamely foglalkoztatói ellátási rendszer keretén belül a biztosított túlélő bejegyzett élettársa túlélő hozzátartozónak járó ellátáshoz való jogosultságát ahhoz a feltételhez köti, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatot a biztosított 60. életévének betöltését megelőzően létesítsék, noha a nemzeti jog nem tette lehetővé az érintett biztosított számára bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését e korhatár elérése előtt, nem vezet be a szexuális irányultságon és az életkoron együttesen alapuló hátrányos megkülönböztetést, miközben e szabályozás nem valósít meg külön‑külön sem szexuális irányultságon, sem életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetést.

E tekintetben, jóllehet valamely hátrányos megkülönböztetés alapulhat a 2000/78 irányelv 1. cikkében említett több okon is, nincs egyetlen olyan új kategóriája sem a hátrányos megkülönböztetésnek, amely több ok, például a szexuális irányultság és az életkor együttesén alapul, és amelynek megvalósulása megállapítható lenne, miközben külön‑külön az említett okokon alapuló hátrányos megkülönböztetés nem állapítható meg.

(vö. 80., 82. pont, a rendelkező rész 3. pontja)