Language of document : ECLI:EU:C:2016:897

Byla C443/15

David L. Parris

prieš

Trinity College Dublin ir kt.

(Labour Court prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje – Direktyva 2000/78/EB – 2 straipsnis – Draudimas diskriminuoti dėl seksualinės orientacijos ir amžiaus – Nacionalinė pensijų sistema – Našlio išmokos mokėjimas civiliniam partneriui – Sąlyga – Partnerystės įregistravimas, kol pensijų sistemos dalyviui sukanka 60 metų – Pagal civilinę teisę sudaryta sąjunga – Negalimumas atitinkamoje valstybėje narėje iki 2010 m. – Nusistovėję ilgalaikiai santykiai – 6 straipsnio 2 dalis – Skirtingo požiūrio dėl amžiaus pateisinimas“

Santrauka – 2016 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas

1.        Socialinė politika – Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje – Direktyva 2000/78 – Taikymo sritis – Nacionalinė pensijų sistema, kurioje numatytas našlio pensijos mokėjimas sistemos dalyvio sutuoktiniui ar registruotam partneriui – Įtraukimas – Sąlygos

(SESV 157 straipsnis; Tarybos direktyva 2000/78)

2.        Socialinė politika – Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje – Direktyva 2000/78 – Draudimas diskriminuoti dėl seksualinės orientacijos – Našlio išmoka, mokama pagal profesinių pensijų sistemą – Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias sistemos dalyvių registruotų partnerių teisė gauti tokią išmoką siejama su sąlyga, kad partnerystė būtų įregistruota, kol sistemos dalyviui sukanka 60 metų – Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos sistemos dalyvis negalėjo įregistruoti partnerystės iki to amžiaus – Diskriminacijos nebuvimas

(Tarybos direktyvos 2000/78 2 straipsnis)

3.        Socialinė politika – Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje – Direktyva 2000/78 – Draudimas diskriminuoti dėl amžiaus – Našlio išmoka, mokama pagal profesinių pensijų sistemą – Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias sistemos dalyvių registruotų partnerių teisė gauti tokią išmoką siejama su sąlyga, kad partnerystė būtų įregistruota, kol sistemos dalyviui sukanka 60 metų – Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos sistemos dalyvis negalėjo įregistruoti partnerystės iki to amžiaus – Diskriminacijos nebuvimas – Valstybėms narėms suteikta galimybė profesinėse socialinės apsaugos sistemose nustatyti amžių, kurio sulaukus pradedama dalyvauti pensijų sistemoje arba įgyjama teisė gauti senatvės arba invalidumo pensijos išmokas

(Tarybos direktyvos 2000/78 2 straipsnis ir 6 straipsnio 2 dalis)

4.        Socialinė politika – Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje – Direktyva 2000/78 – Draudimas diskriminuoti kartu ir dėl seksualinės orientacijos, ir dėl amžiaus – Našlio išmoka, mokama pagal profesinių pensijų sistemą – Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias sistemos dalyvių registruotų partnerių teisė gauti tokią išmoką siejama su sąlyga, kad partnerystė būtų įregistruota, kol sistemos dalyviui sukanka 60 metų – Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos sistemos dalyvis negalėjo įregistruoti partnerystės iki to amžiaus – Diskriminacijos nebuvimas

(Tarybos direktyvos 2000/78 1, 2 straipsniai ir 6 straipsnio 2 dalis)

1.      Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 33–40 punktus)

2.      Direktyvos 2000/78, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias profesinių pensijų sistemos dalyvio registruoto partnerio teisė gauti našlio išmoką siejama su sąlyga, kad partnerystė įregistruota anksčiau, negu sistemos dalyviui sukako 60 metų, nors pagal nacionalinę teisę atitinkamas sistemos dalyvis negalėjo įregistruoti partnerystės iki to amžiaus, nėra diskriminacija dėl seksualinės orientacijos.

Iš tiesų valstybės narės gali nevaržomai pasirinkti, ar numatyti tos pačios lyties asmenų santuokas arba alternatyvią jų santykių teisinio pripažinimo formą ir prireikus – datą, nuo kurios įsigalios tokia santuoka ar alternatyvi forma.

Todėl pagal Sąjungos teisę, visų pirma pagal Direktyvą 2000/78, atitinkama valstybė narė neprivalo nei numatyti homoseksualių porų santuokos ar pagal civilinę teisę sudarytos sąjungos formos iki įsigaliojant Civilinės partnerystės įstatymui, nei nustatyti, kad atgaline data galioja Civilinės partnerystės įstatymas ir juo remiantis priimtos nuostatos, nei, kiek tai susiję su našlio išmoka, numatyti pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų tos pačios lyties poroms, kuriose šio įstatymo įsigaliojimo dieną sistemos dalyviui jau buvo sukakę 60 metų.

(žr. 59, 60, 62 punktus ir rezoliucinės dalies 1 punktą)

3.      Direktyvos 2000/78, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 2 straipsnis ir 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias profesinių pensijų sistemos dalyvio registruoto partnerio teisė gauti našlio išmoką siejama su sąlyga, kad partnerystė turi būti įregistruota anksčiau, negu sistemos dalyviui sukako 60 metų, nors pagal nacionalinę teisę atitinkamas sistemos dalyvis negalėjo įregistruoti partnerystės iki to amžiaus, nėra diskriminacija dėl amžiaus.

Iš tiesų pagal šias nuostatas sistemos dalyviai, susituokę arba įregistravę partnerystę vėliau, negu jiems suėjo 60 metų, traktuojami nepalankiau negu sistemos dalyviai, susituokę arba įregistravę partnerystę iki tol, kol jiems suėjo 60 metų, todėl šiose nuostatose įtvirtintas skirtingas požiūris tiesiogiai dėl amžiaus.

Vis dėlto šiose teisės nuostatose nustatytas amžius, kurio sulaukus įgyjama teisė gauti senatvės pensiją, taigi jos patenka į Direktyvos 2000/78 6 straipsnio 2 dalies taikymo sritį.

Šiuo klausimu minėtose nuostatose teisę gauti našlio išmoką susiejant su sąlyga, kad sistemos dalyvis būtų susituokęs ar įregistravęs partnerystę anksčiau, negu jam suėjo 60 metų, tik numatoma amžiaus riba, iki kurios įgyjama teisė gauti tokią išmoką. Kitaip tariant, nacionalinės teisės nuostatose įtvirtintas amžius, iki kurio galima įgyti teisę gauti atitinkamoje pensijų sistemoje numatytą našlio išmoką.

(žr. 67, 68, 74, 75, 78 punktus ir rezoliucinės dalies 2 punktą)

4.      Direktyvos 2000/78, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 2 straipsnis ir 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias profesinių pensijų sistemos dalyvio registruoto partnerio teisė gauti našlio išmoką siejama su sąlyga, kad partnerystė turi būti įregistruota anksčiau, negu sistemos dalyviui sukako 60 metų, nors pagal nacionalinę teisę atitinkamas sistemos dalyvis negalėjo įregistruoti partnerystės iki to amžiaus, negali būti diskriminuojančios kartu ir dėl amžiaus, ir dėl seksualinės orientacijos, jeigu jos nėra diskriminuojančios dėl seksualinės orientacijos ar dėl amžiaus atskirai.

Šiuo klausimu pasakytina, kad, nors diskriminacija gali atsirasti dėl kelių Direktyvos 2000/78 1 straipsnyje nurodytų priežasčių, negalima konstatuoti naujos diskriminacijos rūšies dėl kelių šių priežasčių, kaip antai seksualinės orientacijos ir amžiaus, kombinacijos, jeigu nenustatyta diskriminacija dėl tų priežasčių atskirai.

(žr. 80, 82 punktus ir rezoliucinės dalies 3 punktą)