Language of document : ECLI:EU:C:2016:897

Lieta C443/15

David L. Parris

pret

Trinity College Dublin u.c.

(Labour Court lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā – Direktīva 2000/78/EK – 2. pants – Aizliegums diskriminēt dzimumorientācijas un vecuma dēļ – Valsts pensiju shēma – Apgādnieka zaudējuma pabalsta samaksa civilpartnerim – Nosacījums – Partnerattiecību reģistrēšana līdz minētās shēmas dalībnieka sešdesmitajai dzimšanas dienai – Civiltiesiska savienība – Neiespējamība attiecīgajā dalībvalstī līdz 2010. gadam – Dibinātas ilgstošas attiecības – 6. panta 2. punkts – Atšķirīgas attieksmes vecuma dēļ pamatojums

Kopsavilkums – Tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 24. novembra spriedums

1.        Sociālā politika – Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā – Direktīva 2000/78 – Piemērošanas joma – Valsts pensiju sistēma, kas paredz apgādnieka zaudējuma pensiju maksāt dalībnieka laulātajam vai reģistrētajam partnerim – Ietveršana – Nosacījumi

(LESD 157. pants; Padomes Direktīva 2000/78)

2.        Sociālā politika – Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā – Direktīva 2000/78 – Aizliegums diskriminēt seksuālās orientācijas dēļ – Apgādnieka zaudējuma pabalsts, kas tiek maksāts arodpensijas shēmas ietvaros – Valsts tiesiskais regulējums, kurā dalībnieku pārdzīvojušo reģistrēto partneru tiesības saņemt šo pabalstu tiek pakļautas nosacījumam, ka partnerattiecības ir tikušas noslēgtas līdz dalībnieka 60 gadu vecuma sasniegšanai – Valsts tiesības, kurās dalībniekam nav ļauts noslēgt reģistrētas partnerattiecības līdz šīs vecuma robežas sasniegšanai – Diskriminācijas neesamība

(Padomes Direktīvas 2000/78 2. pants)

3.        Sociālā politika – Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā – Direktīva 2000/78 – Aizliegums diskriminēt vecuma dēļ – Apgādnieka zaudējuma pabalsts, kas tiek maksāts arodpensijas shēmas ietvaros – Valsts tiesiskais regulējums, kurā dalībnieku pārdzīvojušo reģistrēto partneru tiesības saņemt šo pabalstu tiek pakļautas nosacījumam, ka partnerattiecības ir tikušas noslēgtas līdz dalībnieka 60 gadu vecuma sasniegšanai – Valsts tiesības, kurās dalībniekam nav ļauts noslēgt reģistrētas partnerattiecības līdz šīs vecuma robežas sasniegšanai – Diskriminācijas neesamība – Dalībvalstu iespēja attiecībā uz profesionālām sociālā nodrošinājuma sistēmām noteikt pievienošanās vecumu vai vecumu, kādā var pretendēt uz pensiju vai invaliditātes pabalstu

(Padomes Direktīvas 2000/78 2. pants un 6. panta 2. punkts)

4.        Sociālā politika – Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā – Direktīva 2000/78 – Aizliegums diskriminēt dzimumorientācijas un vecuma kombinētas iedarbības dēļ – Apgādnieka zaudējuma pabalsts, kas tiek maksāts arodpensijas shēmas ietvaros – Valsts tiesiskais regulējums, kurā dalībnieku pārdzīvojušo reģistrēto partneru tiesības saņemt šo pabalstu tiek pakļautas nosacījumam, ka partnerattiecības ir tikušas noslēgtas līdz dalībnieka 60 gadu vecuma sasniegšanai – Valsts tiesības, kurās dalībniekam nav ļauts noslēgt reģistrētas partnerattiecības līdz šīs vecuma robežas sasniegšanai – Diskriminācijas neesamība

(Padomes Direktīvas 2000/78 1., 2. pants un 6. panta 2. punkts)

1.      Skat. nolēmuma tekstu.

(skat. 33.–40. punktu)

2.      Direktīvas 2000/78, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, 2. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka valsts tiesiskais regulējums, kurā arodpensiju shēmas ietvaros dalībniekus pārdzīvojušo reģistrēto partneru tiesības uz apgādnieka zaudējuma pabalstu ir pakļautas nosacījumam, ka reģistrētās partnerattiecības ir noslēgtas līdz dalībnieka 60 gadu vecuma sasniegšanai, kaut gan valsts tiesībās attiecīgajam dalībniekam nav bijis atļauts noslēgt reģistrētas partnerattiecības pirms šīs vecuma robežas sasniegšanas, nerada diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ.

Dalībvalstīm ir brīvība paredzēt vai neparedzēt vienāda dzimuma personu laulību vai viņu attiecību tiesiskas atzīšanas alternatīvu formu, kā arī vajadzības gadījumā noteikt datumu, no kura šāda laulība vai šāda alternatīva forma rada sekas.

Līdz ar to Savienības tiesības un īpaši Direktīva 2000/78 nerada attiecīgajai dalībvalstij nedz pienākumu pirms civiltiesisko partnerattiecību likuma spēkā stāšanās datuma paredzēt laulību vai kādu citu civiltiesiskas savienības formu homoseksuāliem pāriem, nedz paredzēt civiltiesisko partnerattiecību likuma un uz šī likuma pamata pieņemto noteikumu atpakaļejošu spēku, nedz arī – ciktāl runa ir par apgādnieka zaudējuma pabalstu – paredzēt pārejas noteikumus vienāda dzimuma pāriem, kuru dalībnieks šī likuma spēkā stāšanās datumā jau būtu sasniedzis 60 gadu vecumu.

(skat. 59., 60. un 62. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

3.      Direktīvas 2000/78, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, 2. pants un 6. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tāds valsts tiesiskais regulējums, kurā arodpensiju shēmas ietvaros dalībniekus pārdzīvojušo reģistrēto partneru tiesības uz apgādnieka zaudējuma pabalstu ir pakļautas nosacījumam, ka reģistrētās partnerattiecības ir noslēgtas līdz dalībnieka 60 gadu vecuma sasniegšanai, kaut gan valsts tiesībās attiecīgajam dalībniekam nav bijis atļauts noslēgt reģistrētas partnerattiecības pirms šīs vecuma robežas sasniegšanas, nerada diskrimināciju vecuma dēļ.

Šajā tiesiskajā regulējumā ir paredzēta mazāk labvēlīga attieksme pret dalībniekiem, kuri ir apprecējušies vai noslēguši reģistrētas partnerattiecības pēc savas sešdesmitās dzimšanas dienas, nekā pret dalībniekiem, kuri ir apprecējušies vai noslēguši šādas partnerattiecības līdz 60 gadu vecuma sasniegšanai, un līdz ar to tiek ieviesta atšķirīga attieksme, kas ir tieši balstīta uz vecuma kritēriju.

Tomēr minētajā tiesiskajā regulējumā ir noteikts vecums pretendēšanai uz vecuma pabalstu un līdz ar to uz šādu noteikumu attiecas Direktīvas 2000/78 6. panta 2. punkts.

Šajā ziņā, tiesību uz apgādnieka zaudējuma pabalstu iegūšanu pakļaujot nosacījumam, ka dalībnieks ir apprecējies vai noslēdzis reģistrētas partnerattiecības līdz 60 gadu vecumam, minētajā tiesību normā ir noteikta vienīgi vecuma robeža tiesību uz šādu pabalstu nodibināšanai. Citiem vārdiem, valsts tiesiskajā regulējumā ir noteikts vecums piekļuvei apgādnieka zaudējuma pabalstam, kas izriet no attiecīgās pensiju shēmas.

(skat. 67., 68., 74., 75. un 78. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)

4.      Direktīvas 2000/78, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, 2. pants un 6. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tāds valsts tiesiskais regulējums, kurā arodpensiju shēmas ietvaros dalībniekus pārdzīvojušo reģistrēto partneru tiesības uz apgādnieka zaudējuma pabalstu ir pakļautas nosacījumam, ka reģistrētās partnerattiecības ir noslēgtas līdz dalībnieka 60 gadu vecuma sasniegšanai, kaut gan valsts tiesībās attiecīgajam dalībniekam nav bijis atļauts noslēgt reģistrētas partnerattiecības pirms šīs vecuma robežas sasniegšanas, nevar radīt diskrimināciju dzimumorientācijas un vecuma kombinētas iedarbības dēļ, ja šis tiesiskais regulējums neveido diskrimināciju ne dzimumorientācijas, ne vecuma dēļ, aplūkojot izolēti.

Šajā ziņā ir jānorāda, ka, lai gan patiešām diskriminācija var būt balstīta uz vairākiem Direktīvas 2000/78 1. pantā minētajiem iemesliem, tomēr nav tādas jaunas diskriminācijas kategorijas, kas izriet no vairāku šādu iemeslu kombinācijas kā dzimumorientācija un vecums un kura būtu konstatējama, ja diskriminācija šo iemeslu dēļ, aplūkojot tos izolēti, nav tikusi pierādīta.

(skat. 80. un 82. punktu un rezolutīvās daļas 3) punktu)