Language of document : ECLI:EU:C:2016:897

Vec C443/15

David L. Parris

proti

Trinity College Dublin a i.

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Labour Court)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Smernica 2000/78/ES – Článok 2 – Zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a veku – Vnútroštátny dôchodkový systém – Vyplácanie pozostalostného dôchodku pozostalému registrovanému partnerovi – Podmienka – Uzavretie registrovaného partnerstva skôr, než poistenec v rámci uvedeného systému dovŕši 60 rokov – Civilný zväzok – Nemožnosť v dotknutom členskom štáte pred rokom 2010 – Preukázaný dlhodobý vzťah – Článok 6 ods. 2 – Odôvodnené rozdiely v zaobchádzaní z dôvodu veku“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 24. novembra 2016

1.        Sociálna politika – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Smernica 2000/78 – Pôsobnosť – Vnútroštátny dôchodkový systém upravujúci vyplácanie pozostalostného dôchodku manželovi alebo registrovanému partnerovi poistenca – Zahrnutie – Podmienky

(Článok 157 ZFEÚ; smernica Rady 2000/78)

2.        Sociálna politika – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Smernica 2000/78 – Zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie – Pozostalostný dôchodok poskytovaný v rámci zamestnaneckého dôchodkového systému – Vnútroštátna právna úprava podmieňujúca nárok pozostalých registrovaných partnerov poistenca na takúto dávku uzavretím registrovaného partnerstva skôr, než poistenec dovŕši 60 rokov – Vnútroštátne právo, ktoré poistencovi nedovoľovalo uzavrieť registrované partnerstvo pred dosiahnutím tejto vekovej hranice – Neexistencia diskriminácie

(Smernica Rady 2000/78, článok 2)

3.        Sociálna politika – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Smernica 2000/78 – Zákaz diskriminácie na základe veku – Pozostalostný dôchodok poskytovaný v rámci zamestnaneckého dôchodkového systému – Vnútroštátna právna úprava podmieňujúca nárok pozostalých registrovaných partnerov poistenca na takúto dávku uzavretím registrovaného partnerstva skôr, než poistenec dovŕši 60 rokov – Vnútroštátne právo, ktoré poistencovi nedovoľovalo uzavrieť registrované partnerstvo pred dosiahnutím tejto vekovej hranice – Neexistencia diskriminácie – Možnosť členských štátoch stanoviť v zamestnaneckých systémoch sociálneho zabezpečenia vek pre možnosť alebo nárok na odchod do starobného alebo invalidného dôchodku

(Smernica Rady 2000/78, článok 2 a článok 6 ods. 2)

4.        Sociálna politika – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Smernica 2000/78 – Zákaz diskriminácie na základe spoločného účinku sexuálnej orientácie a veku – Pozostalostný dôchodok poskytovaný v rámci zamestnaneckého dôchodkového systému – Vnútroštátna právna úprava podmieňujúca nárok pozostalých registrovaných partnerov poistenca na takúto dávku uzavretím registrovaného partnerstva skôr, než poistenec dovŕši 60 rokov – Vnútroštátne právo, ktoré poistencovi nedovoľovalo uzavrieť registrované partnerstvo pred dosiahnutím tejto vekovej hranice – Neexistencia diskriminácie

(Smernica Rady 2000/78, články 1, 2 a článok 6 ods. 2)

1.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 33 – 40)

2.      Článok 2 smernice Rady 2000/78, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátna právna úprava, ktorá v rámci zamestnaneckého dôchodkového systému podmieňuje nárok pozostalých registrovaných partnerov poistencov na pozostalostný dôchodok splnením podmienky, aby sa registrované partnerstvo uzavrelo skôr, než poistenec dovŕši vek 60 rokov, hoci vnútroštátne právo neumožňovalo dotknutému poistencovi uzavrieť registrované partnerstvo pred dovŕšením tejto vekovej hranice, nepredstavuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie.

Členské štáty môžu preto upraviť alebo neupraviť manželstvo pre osoby rovnakého pohlavia alebo alternatívnu formu zákonného uznania ich vzťahu, ako aj prípadne stanoviť dátum, od ktorého takéto manželstvo alebo takáto alternatívna forma bude spôsobovať účinky.

V dôsledku toho právo Únie a najmä smernica 2000/78 neukladajú členskému štátu povinnosť upraviť pred nadobudnutím účinnosti zákona o registrovanom partnerstve manželstvo alebo inú formu civilného zväzku pre homosexuálne páry ani priznať retroaktívny účinok zákonu o registrovanom partnerstve či ustanoveniam prijatým na základe tohto zákona, a ani, pokiaľ ide o pozostalostný dôchodok dotknutý vo veci samej, povinnosť upraviť prechodné opatrenia pre páry rovnakého pohlavia, v ktorých poistenec už dovŕšil vekovú hranicu 60 rokov ku dňu nadobudnutia účinnosti uvedeného zákona.

(pozri body 59, 60, 62, bod 1 výroku)

3.      Článok 2 a článok 6 ods. 2 smernice 2000/78, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa majú vykladať v tom zmysle, že taká vnútroštátna právna úprava, ako je dotknutá vo veci samej, ktorá v rámci zamestnaneckého dôchodkového systému podmieňuje nárok pozostalých registrovaných partnerov poistencov na pozostalostný dôchodok splnením podmienky, aby sa registrované partnerstvo uzavrelo skôr, než poistenec dovŕši vek 60 rokov, hoci vnútroštátne právo neumožňovalo dotknutému poistencovi uzavrieť registrované partnerstvo pred dovŕšením tejto vekovej hranice, nepredstavuje diskrimináciu na základe veku.

Takáto právna úprava totiž menej priaznivo zaobchádza s poistencami, ktorí uzavreli manželstvo alebo registrované partnerstvo po dovŕšení veku 60 rokov, než s poistencami, ktorí uzavreli manželstvo alebo takéto partnerstvo pred dosiahnutím veku 60 rokov a v dôsledku toho zavádza rozdielne zaobchádzanie založené na kritériu veku.

Uvedená právna úprava však stanovuje vek pre vznik nároku na starobný dôchodok a v dôsledku patrí do pôsobnosti článku 6 ods. 2 smernice 2000/78.

V tomto ohľade tým, že sa nadobudnutie nároku na pozostalostný dôchodok podmienilo splnením podmienky, aby poistenec uzavrel manželstvo alebo registrované partnerstvo pred dovŕšením veku 60 rokov, uvedené ustanovenie len upravilo vekovú hranicu pre vznik nároku na takýto dôchodok. Inak povedané, vnútroštátna právna úprava stanovuje vek pre nadobudnutie nároku na pozostalostný dôchodok vyplývajúci z dotknutého dôchodkového systému.

(pozri body 67, 68, 74, 75, 78, bod 2 výroku)

4.      Článok 2 a článok 6 ods. 2 smernice 2000/78, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa majú vykladať v tom zmysle, že taká vnútroštátna právna úprava, ako je dotknutá vo veci samej, ktorá v rámci zamestnaneckého dôchodkového systému podmieňuje nárok pozostalých registrovaných partnerov poistencov na pozostalostný dôchodok splnením podmienky, aby sa registrované partnerstvo uzavrelo skôr, než poistenec dovŕši vek 60 rokov, hoci vnútroštátne právo neumožňovalo dotknutému poistencovi uzavrieť registrované partnerstvo pred dovŕšením tejto vekovej hranice, nepredstavuje diskrimináciu na základe spoločného účinku sexuálnej orientácie a veku, keďže uvedená právna úprava nepredstavuje ani diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, ani diskrimináciu na základe veku, pokiaľ sú zohľadňované samostatne.

V tomto ohľade, hoci sa síce diskriminácia môže zakladať na viacerých dôvodoch uvedených v článku 1 smernice 2000/78, neexistuje nijaká nová kategória diskriminácie vyplývajúca z kombinácie viacerých týchto dôvodov, ako sú sexuálna orientácia a vek, ktorá by sa mohla konštatovať v prípade, keď diskriminácia na základe uvedených dôvodov zohľadňovaných samostatne nebola preukázaná.

(pozri body 80, 82, bod 3 výroku)