Language of document : ECLI:EU:C:2016:897

Mål C443/15

David L. Parris

mot

Trinity College Dublin m.fl.

(begäran om förhandsavgörande från Labour Court)

”Begäran om förhandsavgörande – Likabehandling i arbetslivet – Direktiv 2000/78/EG – Artikel 2 – Förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning och ålder – Nationell pensionsplan – Utbetalning av en efterlevandeförmån till den registrerade partnern – Villkor – Partnerskapet ska ha ingåtts innan medlemmen i nämnda plan fyllde 60 år – Registrerat partnerskap – Kunde ej ingås i den berörda medlemsstaten före år 2010 – Fast förhållande föreligger – Artikel 6.2 – Befogad särbehandling på grund av ålder”

Sammanfattning – Domstolens dom (första avdelningen) av den 24 november 2016

1.        Socialpolitik – Likabehandling i arbetslivet – Direktiv 2000/78 – Tillämpningsområde – Nationell pensionsplan enligt vilken efterlevandepension betalas ut till medlemmens maka/make eller registrerade partner – Omfattas – Villkor

(Artikel 157 FEUF; rådets direktiv 2000/78)

2.        Socialpolitik – Likabehandling i arbetslivet – Direktiv 2000/78 – Förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning – Efterlevandeförmån vilken utbetalas inom ramen för en tjänstepensionsplan – Nationella bestämmelser vilka, för att den efterlevande registrerade partnern till en medlem ska ha rätt till en sådan efterlevandeförmån, kräver att det registrerade partnerskapet ingicks innan medlemmen fyllde 60 år – Medlemmen kunde enligt nationell lag inte ingå registrerat partnerskap innan vederbörande uppnådde denna ålder – Diskriminering föreligger inte

(Rådets direktiv 2000/78, artikel 2)

3.        Socialpolitik – Likabehandling i arbetslivet – Direktiv 2000/78 – Förbud mot åldersdiskriminering – Efterlevandeförmån vilken utbetalas inom ramen för en tjänstepensionsplan – Nationella bestämmelser vilka, för att den efterlevande registrerade partnern till en medlem ska ha rätt till en sådan efterlevandeförmån, kräver att det registrerade partnerskapet ingicks innan medlemmen fyllde 60 år – Medlemmen kunde enligt nationell lag inte ingå registrerat partnerskap innan vederbörande uppnådde denna ålder – Diskriminering föreligger inte – Medlemsstaternas möjlighet att fastställa en åldersgräns för anslutning till ett yrkesbaserat system för social trygghet eller för att komma i fråga för pensions- eller invaliditetsförmåner

(Rådets direktiv 2000/78, artiklarna 2 och 6.2)

4.        Socialpolitik – Likabehandling i arbetslivet – Direktiv 2000/78 – Förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning och ålder i kombination – Efterlevandeförmån vilken utbetalas inom ramen för en tjänstepensionsplan – Nationella bestämmelser vilka, för att den efterlevande registrerade partnern till en medlem ska ha rätt till en sådan efterlevandeförmån, kräver att det registrerade partnerskapet ingicks innan medlemmen fyllde 60 år – Medlemmen kunde enligt nationell lag inte ingå registrerat partnerskap innan vederbörande uppnådde denna ålder – Diskriminering föreligger inte

(Rådets direktiv 2000/78, artiklarna 1, 2 och 6.2)

1.      Se domen.

(se punkterna 33–40)

2.      Artikel 2 i direktiv 2000/78 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet ska tolkas så, att nationella bestämmelser vilka, som villkor för att den efterlevande registrerade partnern till en medlem ska ha rätt till en efterlevandeförmån enligt en tjänstepensionsplan, kräver att det registrerade partnerskapet ingicks innan medlemmen fyllde 60 år, samtidigt som den berörda medlemmen enligt nationell lag inte kunde ingå registrerat partnerskap innan vederbörande uppnådde denna ålder, inte innebär diskriminering på grund av sexuell läggning.

Medlemsstaterna är nämligen fria att själva bestämma om personer av samma kön ska kunna ingå äktenskap eller om deras förbindelser ska kunna erkännas juridiskt i någon annan form samt, vid behov, föreskriva från vilken tidpunkt som ett sådant äktenskap eller ett sådant alternativt erkännande ska få verkan.

Enligt unionsrätten, i synnerhet enligt direktiv 2000/78, var den berörda medlemsstaten följaktligen varken skyldig att ge homosexuella par rätt att ingå äktenskap eller att registrera partnerskap av något slag före ikraftträdandet av lagen om registrerade partnerskap, eller att ge lagen om registrerade partnerskap eller de bestämmelser som antogs med tillämpning av denna lag retroaktiv verkan. Den berörda medlemsstaten var inte heller skyldig att, med avseende på efterlevandeförmånen, anta övergångsbestämmelser för par av samma kön där medlemmen hade hunnit fylla 60 år vid ikraftträdandet av nämnda lag.

(se punkterna 59, 60 och 62 samt punkt 1 i domslutet)

3.      Artiklarna 2 och 6.2 i direktiv 2000/78 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet ska tolkas så, att nationella bestämmelser vilka, för att den efterlevande registrerade partnern till en medlem ska ha rätt till en efterlevandeförmån enligt en tjänstepensionsplan, kräver att det registrerade partnerskapet ingicks innan medlemmen fyllde 60 år, samtidigt som den berörda medlemmen enligt nationell lag inte kunde ingå registrerat partnerskap innan vederbörande uppnådde denna ålder, inte innebär diskriminering på grund av ålder.

Enligt denna regel behandlas nämligen medlemmar som har gift sig eller ingått registrerat partnerskap efter sin sextioårsdag mindre förmånligt än medlemmar som har gift sig eller ingått sådant partnerskap före 60 års ålder och regeln innebär därmed direkt särbehandling på grund av ålder.

Icke desto mindre ska nämnda regel anses fastställa en åldersgräns för att komma i fråga för åldersförmåner och den ska i enlighet härmed anses omfattas av artikel 6.2 i direktiv 2000/78.

Genom att villkora förvärvet av rätten till en efterlevandeförmån med att medlemmen ska ha gift sig eller ha ingått registrerat partnerskap före 60 års ålder fastställer nämnda bestämmelse endast en åldersgräns för att ha rätt till denna förmån. Med andra ord fastställer de nationella bestämmelser som är i fråga i det nationella målet en ålder för att få tillgång till den efterlevandeförmån som föreskrivs i den berörda pensionsplanen.

(se punkterna 67, 68, 74, 75 och 78 samt punkt 2 i domslutet)

4.      Artiklarna 2 och 6.2 i direktiv 2000/78 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet ska tolkas så, att nationella bestämmelser vilka, för att den efterlevande registrerade partnern till en medlem ska ha rätt till en efterlevandeförmån enligt en tjänstepensionsplan, kräver att det registrerade partnerskapet ingicks innan medlemmen fyllde 60 år, samtidigt som den berörda medlemmen enligt nationell lag inte kunde ingå registrerat partnerskap innan vederbörande uppnådde denna ålder, inte kan innebära diskriminering på grund av sexuell läggning och ålder i kombination, när dessa bestämmelser varken innebär diskriminering på grund av sexuell läggning eller på grund av ålder, när dessa grunder beaktas var och en för sig.

Även om en person samtidigt kan bli föremål för diskriminering på flera av de grunder som avses i artikel 1 i direktiv 2000/78, finns det inte någon ny kategori av diskriminering till följd av en kombination av flera av dessa grunder såsom sexuell läggning och ålder, vilken kan fastställas föreligga när diskriminering på grund av nämnda grunder, beaktade var och en för sig, inte har fastställts föreligga.

(se punkterna 80 och 82 samt punkt 3 i domslutet)