Language of document :

Žaloba podaná dne 10. listopadu 2014 – Efler a další v. Komise

(Věc T-754/14)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobci: Michael Efler (Berlín, Německo), Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Lissabon, Portugalsko), Susan Vance George (Paříž, Francie), Otto Jaako Kronqvist (Helsinki, Finsko), Blanche Léonie Denise Weber (Lucemburk, Lucembursko), John Jephson Hilary (Londýn, Spojené království), Ileana-Lavinia Andrei (Bukurešť, Rumunsko) (zástupce: B. Kempen, profesor)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise C (2014) 6501 o odmítnutí registrace návrhu Evropské občanské iniciativy „STOP TTIP“ ze dne 10. září 2014,

uložil Komisi náhradu nákladů řízení, jakož i nákladů případných vedlejších účastníků.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobci dva žalobní důvody.

1.    První žalobní důvod vycházející z porušení čl. 11 odst. 4 SEU, jakož i čl. 2 bodu 1) a čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 211/20111 , jelikož Komise konstatovala, že plánovaná občanská iniciativa nespadá do pravomocí Komise.

–    Žalobci v této souvislosti tvrdí, že Komise dospěla k nesprávnému závěru, že požadované doporučení komise, podle něhož měla doporučovat zrušení vyjednávacího mandátu na uzavření „Transatlantického obchodního a investičního partnerství“ (TTIP), se netýká „právního aktu“ podle článku 11 odst. 4 SEU. Udělení i odnětí vyjednávacího mandátu jsou totiž rozhodnutí Rady ve smyslu článku 288 čtvrtého pododstavce SFEU, přičemž také představují „právní akty“ ve smyslu článku 11 odst. 4 SEU.–    Kromě toho žalobci tvrdí, že Komise rovněž nesprávně uvedla, že prostřednictvím občanské iniciativy namířené proti „Comprehensive Economic and Trade Agreement“ (CETA) a proti TIPP nelze Komisi žádat, aby Radě nedoporučovala přijetí různých vyjednaných mezinárodních dohod, stejně jako není možné ji žádat, aby doporučila uvedené dohody nepřijmout. Z čl. 11 odst. 4 SEU, z čl. 2 bodu 1) ani z čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení č. 211/2011 totiž nijak nevyplývá, že občanská iniciativa je nepřípustná, pokud má vést ke zrušení stávajících právních aktů nebo nepřijetí plánovaných právních aktů.–    Žalobci dále tvrdí, že odmítnutí registrace občanské iniciativy „STOP TTIP“ je nezákonné i proto, že uvedená iniciativa občanů není „zjevně“ mimo rámec pravomocí Komise ve smyslu čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení č. 211/2011.2.    Druhý žalobní důvod vycházející z porušení obecné zás

ady řádné správy ve smyslu článku 41 Listiny základních práv Evropské unie a zásady rovného zacházení ve smyslu článku 20 téže Listiny.–    Žalobci se domnívají, že Komise tyto zásady nedodržela, když odmítla registraci jejich občanské iniciativy proti TIPP a CETA, ačkoli předtím zaregistrovala občanskou iniciativu („Swiss-Out-Initiative“) zaměřené na odstoupení od smlouvy o volném pohybu uzavřené se Švýcarskem.