Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 10. novembrī – Efler u.c./Komisija

(lieta T-754/14)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Michael Efler (Berlīne, Vācija), Pedro De Birto EAbreu Krupenski (Lisabona, Portugāle), Susan Vance George (Parīze, Francija), Otto Jaako Kronqvist (Helsinki, Somija), Blanche Léonie Denise Weber (Luksemburga, Luksemburga), John Jephson Hilary (Londona, Apvienotā Karaliste), Ileana-Lavinia Andrei (Bukareste, Rumānija) (pārstāvis –BKempen, profesors)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Komisijas 2014. gada 10. septembra lēmumu C (2014)6501 par Eiropas pilsoņu iniciatīvas “STOP TTIP” reģistrācijas atteikumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus un jebkuru lietā iestājušos personu tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji divus pamatus.

Pirmais pamats: LES 11. panta 4. punkta, kā arī Regulas (ES) Nr. 211/2011 1 2. panta 1) punkta un 4. panta 2. punkta b) apakšpunkta pārkāpums, jo Komisija esot uzskatījusi, ka ierosinātā pilsoņu iniciatīva neietilpst Komisijas kompetencē

Šajā pamatā prasītāji apgalvo, ka Komisijas pamatojums, ka iecerētais Komisijas ieteikums atsaukt “Transatlantic Trade and Investment Partnership” (TTIP) paredzētās sarunu pilnvaras nav “tiesību akts” LESD 11. panta 4. punkta izpratnē, esot kļūdains. Tas tāpēc, ka gan sarunu pilnvaru piešķiršana, gan to atsaukšana esot Padomes lēmumi LESD 288. panta ceturtās daļas izpratnē, kuri vienlaikus ir “tiesību akti” LESD 11. panta 4. punkta izpratnē.

Tāpat prasītāji apgalvo, ka Komisijas tālākais pamatojums, saskaņā ar kuru ar pilsoņu iniciatīvu attiecībā uz “Comprehensive Economic and Trade Agreement” (CETA) un TTIP nevarot prasīt, lai Komisija ieteiktu Padomei nepieņemt apspriestos starptautiskos nolīgumus, kā arī nevarot prasīt, lai Komisija ieteiktu lēmumu par apspriesto starptautisko nolīgumu nepieņemšanu, arī esot kļūdains. Tā ir tāpēc, ka LES 11. panta 4. punktā, Regulas Nr. 211/2011 2. panta 1) punktā un 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā nebūt neesot paredzēts, ka pilsoņu iniciatīvas par pastāvošo tiesību aktu atcelšanu vai pilsoņu iniciatīvas par iecerēto tiesību aktu nepieņemšanu esot nepieļaujamas.Turklāt prasītāji norāda, ka pilsoņu iniciatīvas “STOP TTIP” reģistrācijas atteikums esot prettiesisks arī tāpēc, ka ierosinātā pilsoņu iniciatīva atbilstoši Regulas Nr. 211/2011 4. panta 2. punkta b) apakšpunktam katrā ziņā nav “acīmredzami” ārpus Komisijas kompetences.Otrais pamats: labas pārvaldības vispārējo principu Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta izpratnē un vienlīdzīgas attieksmes minētās hartas 20. panta izpratnē pārkāpumsPrasītāju skatījumā Komisija, atsakot prasītāju ierosinātās pilsoņu iniciatīvas attiecībā uz TTIP un CETA reģistrāciju, lai gan pirms tam tā bija reģistrējusi pilsoņu iniciatīvu, kuras mērķis ir nolīguma par personu brīvu pārvietošanos ar Šveici (“Swiss-Out-Initiative”) denonsēšana, neesot ievērojusi šos principus.