Language of document :

Acțiune introdusă la 10 noiembrie 2014 – Efler și alții/Comisia

(Cauza T-754/14)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamanți: Michael Efler (Berlin, Germania), Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Lisabona, Portugalia), Susan Vance George (Paris, Franța), Otto Jaako Kronqvist (Helsinki, Finlanda), Blanche Léonie Denise Weber (Luxemburg, Luxemburg), John Jephson Hilary (Londra, Regatul Unit), Ileana-Lavinia Andrei (București, România) (reprezentant: B. Kempen, profesor)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

În susținerea acțiunii, reclamanții solicită Tribunalului:

anularea Deciziei C(2014)6501 a Comisiei prin care s-a respins cererea de înregistrare a inițiativei cetățenești europene intitulate ”Stop TTIP” din 10 septembrie 2014;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată aferente acestui litigiu, inclusiv a celor efectuate de eventualii intervenienți.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanții invocă două motive.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 11 alineatul (4) TUE, a articolului 2 punctul 1 și a articolului 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 211/20111 , în condițiile în care Comisia a reținut că inițiativa cetățenească preconizată nu se afla în sfera de competență a Comisiei

Reclamanții susțin în această privință că Comisia a reținut în mod eronat că recomandarea dorită, prin care se solicita ca aceasta să recomande anularea mandatului de negociere a Parteneriatului Transatlantic pentru Comerț și Investiții (TTIP), nu viza un „act juridic” în sensul articolului 11 alineatul (4) TUE. Astfel, atât acordarea cât și revocarea unui mandat de negociere sunt decizii ale Consiliului în sensul articolului 288 al patrulea paragraf TFUE, constituind în același timp „acte juridice” în sensul articolului 11 alineatul (4) TUE.

Pe de altă parte, reclamanții mai susțin că Comisia a reținut în mod eronat că, prin inițiativa cetățenească îndreptată împotriva Acordului Economic și Comercial Global (AECG) și a TTIP, nu se putea solicita Comisiei să nu recomande Consiliului adoptarea diferitor acorduri internaționale negociate, după cum nu i se putea solicita nici să recomande luarea unei decizii de neadoptare a fiecăruia dintre acordurile menționate. Astfel, nu reiese nicidecum din articolul 11 alineatul (4) TUE, din articolul 2 punctul 1 și din articolul 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 că o inițiativă cetățenească este inadmisibilă în cazul în care vizează anularea unui act juridic existent sau neadoptarea unui act juridic preconizat.Reclamanții susțin, în plus, că neînregistrarea inițiativei cetățenești „STOP TTIP” este ilicită și din cauza faptului că inițiativa cetățenească preconizată nu se află „în mod vădit” în afara sferei de competență a Comisiei în temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 211/2011.Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiului general al dreptului la bună administrare care decurge din articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și a principiului egalității în fața legii, care decurge din articolul 20 din cartă. Reclamanții consideră că Comisia nu a respectat aceste principii atunci când a refuzat să înregistreze, în numele reclamanților, inițiativa cetățenească îndreptată împotriva TTIP și a AECG, cu toate că, anterior, aceasta a înr

egistrat o inițiativă cetățenească („Swiss-Out-Initiative”) care viza rezilierea acordului privind libera circulație încheiat cu Elveția.

____________

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească (JO L 65, p. 1, rectificare în JO 2012, L