Language of document :

Žaloba podaná 10. novembra 2014 – Efler a i./Komisia

(vec T-754/14)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Michael Efler (Berlín, Nemecko), Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Lisabon, Portugalsko), Susan Vance George (Paríž, Francúzsko), Otto Jaako Kronqvist (Helsinki, Fínsko), Blanche Léonie Denise Weber (Luxemburg, Luxembursko), John Jephson Hilary (Londýn, Spojené kráľovstvo), Ileana-Lavinia Andrei (Bukurešť, Rumunsko) (v zastúpení: profesor B. Kempen)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie C(2014)6501 o odmietnutí registrácie návrhu Európskej iniciatívy občanov „STOP TTIP“ z 10. septembra 2014,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania, ako aj trov prípadných vedľajších účastníkov.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú dva žalobné dôvody.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 11 ods. 4 ZEÚ, článku 2 bodu 1 a článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 211/20111 , keďže Komisia konštatovala, že plánovaná iniciatíva občanov nespadá do právomocí Komisie.

Žalobcovia v tejto súvislosti tvrdia, že Komisia dospela k nesprávnemu záveru, že požadované odporúčanie, v zmysle ktorého mala odporúčať zrušenie negociačného mandátu na uzavretie Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP), sa netýka „právneho aktu“ podľa článku 11 ods. 4 ZEÚ. Udelenie i odňatie negociačného mandátu sú totiž rozhodnutia Rady v zmysle článku 288 štvrtého odseku ZFEÚ, pričom tiež predstavujú „právne akty“ v zmysle článku 11 ods. 4 ZEÚ.

Okrem toho tiež žalobcovia tvrdia, že Komisia nesprávne uviedla, že prostredníctvom iniciatívy občanov namierenej proti Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode (CETA) a proti TIPP nie je možné Komisiu žiadať, aby Rade neodporúčala prijatie rôznych prerokovávaných medzinárodných dohôd, rovnako ako nie je možné ju žiadať, aby odporúčala rozhodnutie neprijať uvedené dohody. Z článku 11 ods. 4 ZEÚ, z článku 2 bodu 1 ani z článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č.°211/2011 totiž vôbec nevyplýva, že iniciatíva občanov je neprípustná, ak má viesť k zrušeniu existujúceho právneho aktu alebo k neprijatiu plánovaného právneho aktu.Žalobcovia okrem toho tvrdia, že odmietnutie registrácie iniciatívy občanov „STOP TTIP“ je protiprávne aj preto, že uvedená iniciatíva občanov nie je „zjavne“ mimo rámca právomocí Komisie v zmysle článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č.°211/2011.Druhý žalobný dôvod založený na porušení všeobecnej zásady riadnej správy vecí verejných vyplývajúcej z článku 41, rovnako ako zásady rovnosti zaobchádzania vyplývajúcej z článku 20 Charty základných práv Únie.Žalobcovia sa domnievajú, že Komisia tieto zásady nedodržala, keď odmietla registráciu ich iniciatívy občanov proti TIPP a CETA, hoci predtým zaregistrovala iniciatívu občanov („Swiss-Out-Initiative“), ktorej cieľom bolo odstúpenie od zmluvy o slobodnom pohybe uzavretej so Švajčiarskom.