Language of document :

Talan väckt den 10 november 2014 – Efler m.fl. mot kommissionen

(Mål T-754/14)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Michael Efler m.fl. (Berlin, Tyskland) Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Lissabon, Portugal), Susan Vance George (Paris, Frankrike), Otto Jaako Kronqvist (Helsingfors, Finland), Blanche Léonie Denise Weber (Luxemburg, Luxemburg), John Jephson Hilary (London, Förenade kungariket), Ileana-Lavinia Andrei (Bukarest, Rumänien) (ombud: B. Kempen, professor)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2014)6501 att vägra registrera det föreslagna europeiska medborgarinitiativet ”STOP TTIP” av den 10 september 2014,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna samt rättegångskostnaderna för eventuella intervenienter.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena två grunder.

Första grunden Åsidosättande av artikel 11.4 FEU samt artiklarna 2 led 1 och 4.2 b i förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet1 genom att kommissionen funnit att det föreslagna medborgarinitiativet inte omfattas av kommissionens befogenhet

Sökandena gör gällande att kommissionen felaktigt har funnit att det önskade förslaget, nämligen att kommissionen ska föreslå att förhandlingsmandatet för ”Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)” ska upphävas, inte avser en unionsrättsakt i den mening som avses i artikel 11.4 FEU. Såväl tilldelningen som upphävandet av ett förhandlingsmandat är rådsbeslut i den mening som avses i artikel 288 fjärde stycket FEUF och samtidigt unionsrättsakter i den mening som avses i artikel 11.4 FEU.

Sökandena gör gällande att kommissionen felaktigt har funnit att det genom medborgarinitiativen mot ”Comprehensive Economic and Trade Agreement” (CETA) och TTIP inte kan krävas att kommissionen inte ska föreslå att rådet ska anta de internationella avtal som framförhandlats och att det inte heller kan krävas att kommissionen ska föreslå rådet att anta ett icke-godtagandebeslut beträffande respektive avtal. Det framgår varken av artikel 11.4 FEU eller av artiklarna 2 led 1 och 4.2 b i förordning (EU) nr 211/2001 att ett medborgarinitiativ ska avvisas om det avser upphävandet av en befintlig rättsakt eller icke-antagandet av en planerad rättsakt.

Sökandena gör vidare gällande att beslutet att inte registrera medborgarinitiativet ”STOP TTIP” är rättsstridigt även på grund av att det föreslagna medborgarinitiativet inte ”uppenbart” faller utanför kommissionens befogenhet enligt artikel 4.2 b i förordning (EU) nr 211/2011.

Andra grunden: Åsidosättande av den allmänna principen om god förvaltning enligt artikel 41 i unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt av den allmänna likabehandlingsprincipen enligt artikel 20 i stadgan.

Sökandena anser att kommissionen inte har iakttagit dessa principer när den inte registrerade deras medborgarinitiativ mot TTIP OCH CETA, trots att den tidigare hade registrerat ett medborgarinitiativ (”Swiss-Out-Initiative”) som avsåg uppsägningen av avtalet med Schweiz om fri rörlighet.

____________

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 | av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (EUT L 65, s. 1).