Language of document :

Определение на председателя на Общия съд от 23 май 2016 г. — Efler и др./Комисия

(Дело T-754/14 R)

(Обезпечително производство — Институционално право — Европейска гражданска инициатива — Отказ за регистрация — Молба за постановяване на временни мерки — Недопустимост)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподатели: Michael Efler (Берлин, Германия), Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Лисабон, Португалия), Susan Vance George (Париж, Франция), Otto Jaako Kronqvist (Хелзинки, Финландия), Blanche Léonie Denise Weber (Люксембург, Люксембург), John Jephson Hilary (Лондон, Обединено кралство), Ileana-Lavinia Andrei (Букурещ, Румъния) (представител: B. Kempen)

Ответник: Европейска комисия (представители: H. Krämer и F. Erlbacher)

Предмет

Молба за постановяване на временни мерки относно Решение C (2014) 6501 окончателен на Комисията от 10 септември 2014 г., с което се отхвърля искането за вписване на гражданската инициатива „STOP TTIP“

Диспозитив

Отхвърля молбата за допускане на обезпечителни мерки.

Не се произнася по съдебните разноски.

____________