Language of document :

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 23 maja 2016 r. – Efler i in./Komisja

(Sprawa T-754/14 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Europejska inicjatywa obywatelska – Odmowa rejestracji – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Michael Efler (Berlin, Niemcy), Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Lizbona, Portugalia), Susan Vance George (Paryż, Francja), Otto Jaako Kronqvist (Helsinki, Finlandia), Blanche Léonie Denise Weber (Luksemburg, Luksemburg), John Jephson Hilary (Londyn, Zjednoczone Królestwo), Ileana-Lavinia Andrei (Bukareszt, Rumunia) (przedstawiciel: profesor B. Kempen)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele : H. Krämer i F. Erlbacher, pełnomocnicy).

Przedmiot

Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego dotyczący decyzji Komisji C(2014) 6501 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie odmowy rejestracji europejskiej inicjatywy obywatelskiej „STOP TTIPˮ.

Sentencja

Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje odrzucony.

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

____________