Language of document : ECLI:EU:T:2016:306

Определение на председателя на Общия съд от 23 май 2016 г. —
Efler и др./Комисия

(Дело T‑754/14 R)

„Обезпечително производство — Институционално право — Европейска гражданска инициатива — Отказ за регистрация — Молба за постановяване на временни мерки — Недопустимост“

1.                     Обезпечително производство — Временни мерки — Цел — Пълно действие на бъдещото решение по същество, без да се предрешава насоката му, нито да се лишава от полезно действие — Молба за постановяване на мерки, излизащи извън рамките на спора по главното производство — Недопустимост (член 256, параграф 1 ДФЕС и членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС) (вж. т. 19—22)

2.                     Обезпечително производство — Временни мерки — Молба за постановяване на временни мерки в рамките на производство по жалба за отмяна на отрицателно решение — Молба за издаване на разпореждане, с което на Комисията да се забрани да представи на Съвета проекта на международно споразумение с оглед приемането на решение във връзка с подписването на споразумението — Молба за постановяване на мерки, излизащи извън рамките на спора по главното производство — Липса на особено сериозен fumus boni juris, изразяващ се в явна и значима незаконосъобразност — Недопустимост (член 279 ДФЕС) (вж. т. 25, 29, 30 и 35—37)

3.                     Гражданство на Съюза — Права на гражданина — Представяне на гражданска инициатива — Регламент № 211/2011 — Задължения на Комисията след регистрацията на предложение за гражданска инициатива (член 5, параграф 5 и член 10, параграф 1, буква в) от Регламент № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета) (вж. т. 26, 27 и 32—34)

Предмет

Молба за постановяване на временни мерки във връзка с Решение C(2014) 6501 окончателен на Комисията от 10 септември 2014 г., с което се отхвърля искането за регистрация на гражданската инициатива „STOP TTIP“

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.