Language of document : ECLI:EU:T:2016:306

Üldkohtu presidendi 23. mai 2016. aasta määrus – Efler jt vs. komisjon

(kohtuasi T‑754/14 R)

Ajutiste meetmete kohaldamine – Institutsiooniõigus – Euroopa kodanikualgatus – Registreerimisest keeldumine – Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus – Vastuvõetamatus

1.                     Ajutiste meetmete kohaldamine – Ajutised meetmed – Eesmärk – Tulevikus sisulistes küsimustes tehtava otsuse täielik toime, piiramata otsuse tähendust ega võtmata otsuselt kasulikku mõju – Taotlus niisuguste meetmete võtmiseks, mis väljuvad põhikohtuasja raamidest – Vastuvõetamatus (ELTL artikli 256 lõige 1 ja artiklid 278 ja 279) (punktid 19–22)

2.                     Ajutiste meetmete kohaldamine – Ajutised meetmed – Taotlus ajutiste meetmete võtmiseks kohtuasjas, milles palutakse tühistada negatiivne otsus – Taotlus teha kohtumäärus, millega keelatakse komisjonil esitada nõukogule rahvusvahelise lepingu projekt, selleks et teha otsus selle lepingu allkirjastamise kohta – Taotlus niisuguste meetmete võtmiseks, mis väljuvad põhikohtuasja raamidest – Ilmses ja raskes õigusvastasuses seisneva iseäranis tõsise fumus boni juris’e puudumine – Vastuvõetamatus (ELTL artikkel 279) (punktid 25, 29, 30 ja 35–37)

3.                     Liidu kodakondsus – Kodaniku õigused – Kodanikualgatuse esitamine – Määrus nr 211/2011 – Komisjoni kohustused pärast kavandatud kodanikualgatuse registreerimist (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 211/2011, artikli 5 lõige 5 ja artikli 10 lõike 1 punkt c) (punktid 26, 27 ja 32–34)

Ese

Taotlus kohaldada ajutisi meetmeid komisjoni 10. septembri 2014. aasta otsuse C(2014) 6501 final, millega jäeti rahuldamata taotlus registreerida Euroopa kodanikualgatus „STOP TTIP“, suhtes.

Resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.