Language of document : ECLI:EU:T:2016:306

Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 23.5.2016 – Efler ym. vastaan komissio

(asia T‑754/14 R)

Väliaikainen oikeussuoja – Toimielimiä koskeva oikeus – Eurooppalainen kansalaisaloite – Rekisteröinnin epääminen – Välitoimihakemus – Tutkimatta jättäminen

1.                     Väliaikainen oikeussuoja – Välitoimet – Tarkoitus – Pääasiaa koskevan tulevan päätöksen täyden tehokkuuden turvaaminen vaikuttamatta annettavaan ratkaisuun ja poistamatta siltä tehokasta vaikutusta – Hakemus, joka koskee toimia, jotka eivät liity pääasiaan – Tutkimatta jättäminen (SEUT 256 artiklan 1 kohta, SEUT 278 ja SEUT 279 artikla) (ks. 19–22 kohta)

2.                     Väliaikainen oikeussuoja – Välitoimet – Välitoimihakemus, joka liittyy kielteistä päätöstä koskevaan kumoamiskanteeseen – Vaatimus komissiolle asetettavasta kiellosta esittää neuvostolle kansainvälisen sopimuksen luonnos sopimuksen allekirjoittamista koskevan päätöksen tekemistä varten – Hakemus, joka koskee toimia, jotka eivät liity pääasiaan – Kyseessä ei ole erityisen painava fumus boni juris, joka aiheutuu ilmeisestä ja vakavasta lainvastaisuudesta – Tutkimatta jättäminen (SEUT 279 artikla) (ks. 25, 29, 30 ja 35–37 kohta)

3.                     Unionin kansalaisuus – Kansalaisten oikeudet – Kansalaisaloitteen esittely – Asetus N:o 211/2011 – Kansalaisaloitteen rekisteröinnistä seuraavat komission velvollisuudet (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 211/2011 5 artiklan 5 kohta ja 10 artiklan 1 kohdan c alakohta) (ks. 26, 27 ja 32–34 kohta)

Aihe

Välitoimihakemus, joka koskee eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”STOP TTIP” rekisteröinnin epäämisestä 10.9.2014 tehtyä komission päätöstä C(2014) 6501 final

Ratkaisu

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.