Language of document : ECLI:EU:T:2016:306

Beschikking van de president van het Gerecht van 23 mei 2016 –
Efler e.a./Commissie

(Zaak T‑754/14 R)

„Kort geding – Institutioneel recht – Europees burgerinitiatief – Weigering van inschrijving – Verzoek om voorlopige maatregelen – Niet-ontvankelijkheid”

1.                     Kort geding – Voorlopige maatregelen – Doel – Volle werking van de toekomstige beslissing ten gronde zonder dat op de inhoud ervan wordt vooruitgelopen of haar nuttige werking wordt ontzegd – Verzoek om maatregelen die buiten het kader van de hoofdzaak treden – Ontoelaatbaarheid (Art. 256, lid 1, VWEU, 278 VWEU en 279 VWEU) (cf. punten 19‑22)

2.                     Kort geding – Voorlopige maatregelen – Verzoek om voorlopige maatregelen in het kader van een beroep tot nietigverklaring van een afwijzingsbeslissing – Verzoek om een bevel waarbij de Commissie wordt verboden het ontwerp van een internationaal akkoord aan de Raad voor te leggen met het oog op de vaststelling van een besluit betreffende de ondertekening van dat akkoord – Verzoek om maatregelen die buiten het kader van de hoofdzaak treden – Geen bijzonder ernstige fumus boni juris als gevolg van een kennelijke en ernstige onrechtmatigheid – Ontoelaatbaarheid (Art. 279 VWEU) (cf. punten 25, 29, 30, 35‑37)

3.                     Burgerschap van de Unie – Rechten van de burger – Indiening van een burgerinitiatief – Verordening nr. 211/2011 – Verplichtingen die voor de Commissie ontstaan naar aanleiding van de registratie van een voorstel voor een burgerinitiatief [Verordening nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad, art. 5, lid 5, en 10, lid 1, c)] (cf. punten 26, 27, 32‑34)

Voorwerp

Verzoek om voorlopige maatregelen betreffende besluit C (2014) 6501 final van de Commissie van 10 september 2014 houdende afwijzing van het verzoek om registratie van het burgerinitiatief „STOP TTIP”

Dictum

1)

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2)

De beslissing over de kosten wordt aangehouden.