Language of document : ECLI:EU:T:2016:306

Beslut av tribunalens ordförande den 23 maj 2016 – Efler m.fl. mot kommissionen

(mål T‑754/14 R)

”Interimistiskt förfarande – Institutionell rätt – Europeiskt medborgarinitiativ – Avslag på registreringsansökan – Ansökan om interimistiska åtgärder – Avvisning”

1.                     Interimistiskt förfarande – Interimistiska åtgärder – Mål – Det kommande avgörandet får full verkan i sak utan att föregripa eller hindra att det får ändamålsenlig verkan – Ansökan om åtgärder som går utöver ramen för huvudsaken i målet – Otillåtet (Artiklarna 256.1 FEUF, 278 FEUF och 279 FEUF) (se punkterna 19–22)

2.                     Interimistiskt förfarande – Interimistiska åtgärder – Begäran om interimistiska åtgärder i samband med en talan om ogiltigförklaring av ett avslagsbeslut – Begäran om föreläggande om förbud mot att kommissionen inför rådet lägger fram ett utkast till ett internationellt avtal med syfte att anta ett beslut om undertecknande av detta avtal – Ansökan om åtgärder som går utöver ramen för huvudsaken i målet – Rättsstridighet som det framstår som synnerligen faktiskt och rättsligt befogat (fumus boni juris) att åtgärda föreligger inte – Otillåtet (Artikel 279 FEUF) (se punkterna 25, 29, 30 och 35–37)

3.                     Unionsmedborgarskap – Medborgarnas rättigheter – Ingivande av ett medborgarinitiativ – Förordning nr 211/2011 – Kommissionens skyldigheter i samband med registreringen av ett föreslaget europeiskt medborgarinitiativ (Europaparlamentets och rådets förordning nr 211/2011, artikel 5.5 och 10.1 c) (se punkterna 26, 27 och 32–34)

Saken

Ansökan om interimistiska åtgärder avseende kommissionens beslut C(2014) 6501 final av den 10 september 2014 om avslag på ansökan om registrering av det europeiska medborgarinitiativet ”STOP TTIP”. 

Avgörande

1)

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2)

Frågan om rättegångskostnader anstår