Language of document :

Acțiune introdusă la 13 octombrie 2017 – Comisia Europeană/Republica Slovenia

(Cauza C-594/17)

Limba de procedură: slovena

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: L. Flynn, G. von Rintelen și M. Žebre)

Pârâtă: Republica Slovenia

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții:

constatarea faptului că Republica Slovenia nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre (JO 2011, L 306, p. 41), prin neadoptarea până la 31 decembrie 2013 a tuturor actelor cu putere de lege şi actelor administrative necesare pentru a se conforma directivei sau, în orice caz, prin faptul că nu a comunicat dispozițiile menționate Comisiei;

obligarea Republicii Slovenia, în temeiul articolului 260 alineatul (3) TFUE, la plata unei penalități de EUR 7 099,20 pe zi, începând de la data pronunțării hotărârii în prezenta cauză;

obligarea Republicii Slovenia la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Potrivit articolului 15 alineatul (1) din Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre, Republica Slovenia ar fi trebuit să adopte și să comunice, până la 31 decembrie 2013, toate actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma directivei. Având în vedere că Republica Slovenia nu a comunicat Comisiei, înainte de expirarea acestui termen, realizarea transpunerii tuturor dispozițiilor directivei menționate anterior, Comisia a decis introducerea unei acțiuni în fața Curții.

Prin intermediul acțiunii sale, Comisia solicită Curții obligarea Republicii Slovenia la plata unei penalități de EUR 7 099,20 pe zi. Pentru calcularea acestui cuantum, Comisia a luat în considerare gravitatea și durata încălcării dreptului Uniunii, precum și efectul disuasiv în legătură cu capacitatea de plată a statului membru respectiv, și anume Republica Slovenia.

____________