Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 16. októbra 2017 – Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL/MJA, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu eBizcuss.com (eBizcuss)

(vec C-595/17)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL

Odporkyňa: MJA, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu eBizcuss.com (eBizcuss)

Prejudiciálne otázky

Treba článok 23 nariadenia č. 44/20011 vykladať v tom zmysle, že vnútroštátnemu súdu rozhodujúcemu o žalobe na náhradu škody podanej distribútorom proti jeho dodávateľovi na základe článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie umožňuje uplatniť doložku o voľbe právomoci uvedenú v zmluve medzi účastníkmi konania?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, treba článok 23 nariadenia č. 44/2001 vykladať v tom zmysle, že vnútroštátnemu súdu rozhodujúcemu o žalobe na náhradu škody podanej distribútorom proti jeho dodávateľovi na základe článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie umožňuje uplatniť doložku o voľbe právomoci uvedenú v zmluve medzi účastníkmi konania, vrátane prípadu, kedy uvedená doložka výslovne neodkazuje na spory týkajúce sa zodpovednosti vzniknutej z dôvodu porušenia práva hospodárskej súťaže?

Treba článok 23 nariadenia č. 44/2001 vykladať v tom zmysle, že vnútroštátnemu súdu rozhodujúcemu o žalobe na náhradu škody podanej distribútorom proti jeho dodávateľovi na základe článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie umožňuje vylúčiť uplatnenie doložky o voľbe právomoci uvedenej v zmluve medzi účastníkmi konania v prípade, keď nebolo vnútroštátnym ani európskym orgánom konštatované žiadne porušenie práva hospodárskej súťaže?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42).