Language of document :

Иск, предявен на 16 октомври 2017 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

(Дело C-599/17)

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: J. Rius и T. Scharf)

Ответник: Кралство Испания

Искания на ищеца

да се обяви, че като не е приело преди 3 юли 2016 г. необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби за съобразяване с Директива за изпълнение (ЕС) 2015/2392 на Комисията от 17 декември 2015 година относно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета1 по отношение на съобщаването на компетентните органи за действителни или възможни нарушения на посочения регламент2 , или във всички случаи, като не е съобщило текста на тези разпоредби на Комисията, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 13, първа алинея от посочената директива,

да се осъди Кралство Испания да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Срокът, определен за въвеждане във вътрешното право на Директива за изпълнение (ЕС) 2015/2392 на Комисията е изтекъл на 3 юли 2016 г.

____________

1 Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 2014 г., стр. 1 и поправка в OB L 287, 2016 г., стр. 320).

2 ОВ L 332, 2015 г., стр. 126.