Language of document :

Žaloba podaná dne 20. října 2017 – Evropská komise v. Slovenská republika

(Věc C-605/17)

Jednací jazyk: slovenština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: J. Javorský, L. Nicolae a G. von Rintelen, zmocněnci)

Žalovaná: Slovenská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr

určil, že Slovenská republika tím, že nejpozději 1. ledna 2016 nepřijala právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení plného souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací1 nebo každopádně tím, že neoznámila tyto předpisy Komisi, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 13 této směrnice;

uložil Slovenské republice v souladu s čl. 260 odst. 3 SFEU penále ve výši 10 036,80 eur za každý den od vyhlášení rozsudku v této věci z důvodu nesplnění povinnosti oznámit opatření k provedení směrnice 2014/61/EU;

uložil Slovenské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta pro provedení směrnice uplynula dne 1. ledna 2016.

Členské státy jsou povinny podle článku 13 směrnice 2014/61/EU přijmout právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2016. Vzhledem k tomu, že Komise nedostala od Slovenské republiky potvrzení o provedení uvedené směrnice 2014/61/EU, rozhodla se Komise obrátit na Soudní dvůr.

Ve své žalobě navrhuje Komise uložit Slovenské republice denní penále ve výši 10 036,80 eur. Výše penále byla určena s přihlédnutím k závažnosti a délce trvání porušení, jakož i odstrašujícímu účinku na základě platební schopnosti tohoto členského státu.

____________

1 Úř. věst. EU L 155, 23. 5. 2014, s. 1.