Language of document :

20. oktoobril 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Slovakkia Vabariik

(kohtuasi C-605/17)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Javorský, L. Nicolae ja G. von Rintelen)

Kostja: Slovakkia Vabariik

Hageja nõuded

Komisjon palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et kuna Slovakkia Vabariik ei ole 1. jaanuariks 2016 vastu võtnud kõiki õigus- ja haldusakte, mis on vajalikud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/61/EL kiire elektroonilise side kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta1 täielikuks täitmiseks, või vähemalt ei ole komisjoni neist aktidest teavitanus, siis on ta rikkunud selle direktiivi artiklist 13 tulenevaid kohustusi;

mõista ELTL artikli 260 lõike 3 alusel Slovakkia Vabariigilt direktiivi 2014/61/EL ülevõtmismeetmetest teatamise kohustuse täitmata jätmise eest välja sunniraha 10 036,80 eurot päevas alates käesolevas asjas kohtuotsuse kuulutamise kuupäevast;

mõista kohtukulud välja Slovakkia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi ülevõtmiseks vajalike meetmete võtmise tähtaeg lõppes 1. jaanuaril 2016.

Direktiivi 2014/61/EL artikli 13 alusel pidid liikmesriigid selle direktiivi järgimiseks vajalikud riigisisesed meetmed vastu võtma hiljemalt 1. jaanuariks 2016. Kuna komisjon ei olnud saanud Slovakkia Vabariigilt kinnitust, et direktiiv 2014/61/EL on täielikult üle võetud, otsustas ta anda asja Euroopa Kohtusse.

Hagiavalduses palub komisjon mõista Slovakkia Vabariigilt välja sunniraha 10 036,80 eurot päevas. Sunniraha suuruse arvutamisel on arvesse võetud rikkumise raskusastet ja kestust ning hoiatavat mõju liikmesriigi maksevõimest lähtuvalt.

____________

1 ELT L 155, 23.5.2014, lk 1.