Language of document :

Acțiune introdusă la 20 octombrie 2017 – Comisia Europeană/Republica Slovacă

(Cauza C-605/17)

Limba de procedură: slovaca

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Javorský, L. Nicolae și G. von Rintelen, agenți)

Pârâtă: Republica Slovacă

Concluziile reclamantei

declararea faptului că, prin neadoptarea, până la 1 ianuarie 2016, a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2014/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză1 sau, în orice caz, prin necomunicarea către Comisie a acestor dispoziții, Republica Slovacă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13 din directiva menționată;

obligarea Republicii Slovace, în conformitate cu articolul 260 alineatul (3) TFUE la plata unei penalități cu titlu cominatoriu în cuantum de 10 036,80 euro începând cu data pronunțării hotărârii în prezenta cauză, pentru nerespectarea obligației de a comunica măsurile de transpunere a Directivei 2014/61/UE;

obligarea Republicii Slovace la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul pentru transpunerea directivei a expirat la 1 ianuarie 2016.

În temeiul articolului 13 din Directiva 2014/61/UE statele membre aveau obligația să adopte măsurile naționale necesare pentru punerea în aplicare a acestei directive până la 1 ianuarie 2016. Întrucât nu a primit de la Republica Slovacă confirmarea deplinei transpuneri a respectivei Directive 2014/61/UE, Comisia a decis să sesizeze Curtea.

Prin acțiunea formulată, Comisia solicită obligarea Republicii Slovace la plata unei penalități cu titlu cominatoriu zilnice în cuantum de 10 036,80 euro. Cuantumul acestei penalități a fost calculat ținând seama de gravitate și de durata încălcării și de efectul disuasiv, în funcție de capacitatea de plată a acestui stat membru.

____________

1     JO L 155, 23.5.2014, p. 1.