Language of document :

Иск, предявен на 10 юли 2017 г. — Европейска комисия/Република Хърватия

(Дело C-415/17)

Език на производството: хърватски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: H. Støvlbæk, M. Mataija, G. von Rintelen)

Ответник: Република Хърватия

Искания на ищеца

Европейската комисия моли Съда:

да установи, че Република Хърватия не е изпълнила задълженията си по член 2 от Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (ОВ L 158, 2014 г., стр. 196), тъй като до 17 юли 2016 г. не е приела необходимите мерки за съобразяване с Директивата и при всички случаи не е съобщила тези мерки на Комисията,

на основание член 260, параграф 3 ДФЕС да осъди Република Хърватия да заплаща периодична имуществена санкция в размер на 9 275,20 EUR дневно, считано от деня на обявяване на съдебното решение, с което се установява неизпълнение на задължението за съобщаване на мерките за транспониране на Директива 2014/56/ЕС,

да осъди Република Хърватия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Република Хърватия не е изпълнила задължението си да съобщи мерките за транспониране на Директива 2014/56/ЕС в срока по член 2 от Директивата.

____________