Language of document :

2017 m. liepos 10 d pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Kroatijos Respublika

(Byla C-415/17)

Proceso kalba: kroatų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama H. Støvlbæk, M. Mataija ir G. von Rintelen

Atsakovė: Kroatijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Europos Komisija Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad iki 2016 m. birželio 17 d. nepriėmusi reikiamų nuostatų 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2014/56/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito (OL L 158, 2014, p. 196), įgyvendinti arba bet kuriuo atveju nepranešusi Komisijai apie šias nuostatas, Kroatijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 2 straipsnį,

nurodyti Kroatijos Respublikai pagal SESV 260 straipsnio 3 dalį mokėti 9 275,20 EUR dydžio periodinę baudą už kiekvieną dieną nuo sprendimo, kuriuo konstatuojamas pareigos pranešti apie minėtos direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę priemones neįvykdymas, paskelbimo dienos,

priteisti iš Kroatijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Kroatijos Respublika neįvykdė pareigos pranešti apie Direktyvos 2014/56/ES perkėlimo į nacionalinę teisę priemones per šios direktyvos 2 straipsnyje numatytą terminą.

____________