Language of document :

Odvolanie podané 11. júla 2017: Deza, a.s. proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 11. mája 2017 vo veci T-115/15, Deza, a.s./ECHA

(vec C-419/17 P)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Odvolateľka: Deza, a.s. (v zastúpení: P. Dejl, advokát)

Ďalší účastníci konania: Európska chemická agentúra (ECHA), Dánske kráľovstvo, Holandské kráľovstvo, Švédske kráľovstvo, Nórske kráľovstvo

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 11. mája 2017 vo veci T-115/15,

zrušil rozhodnutie ECHA z 12. decembra 2014, č. k ED/108/2014,

zaviazal ECHA na náhradu trov vynaložených žalobkyňou v odvolacom konaní pred Súdnym dvorom, ako aj v predchádzajúcom konaní pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd nesprávne vyložil a uplatnil nariadenie REACH.

Všeobecný súd nesprávne vyložil a uplatnil nariadenie REACH. Odvolateľka trvá na stanovisku, že rozhodnutie ECHA bolo prijaté ultra vires, pretože i) ECHA nemá právomoc doplniť už existujúci zápis látky DEPH podľa článku 57 písm. c) nariadenia REACH o nový zápis tejto látky podľa článku 57 písm. f) tohto nariadenia, ii) prijatiu rozhodnutia ECHA predchádzal protiprávny postup, a iii) rozhodnutie ECHA obchádza právne záväzný postup stanovený Radou a Európskym parlamentom na prijatie všeobecne záväzných/harmonizovaných kritérií na identifikáciu látok ako endokrinných disruptorov.

Všeobecný súd nesprávne vyložil a uplatnil zásadu právnej istoty.

V situácii, keď i) rozhodnutie ECHA vytvorilo nejasnú, nepresnú a nepredvídateľnú právnu situáciu, ktorá odvolateľke znemožňuje oboznámiť sa s presným rozsahom uložených povinností, ii) neexistujú všeobecne záväzné/harmonizované kritériá identifikácie látok ako endokrinných disruptorov, a iii) ECHA nemá právomoc dopĺňať už existujúci zápis látky DEPH podľa článku 57 písm. c) nariadenia REACH o jej zápis podľa článku 57 písm. f) tohto nariadenia, je nesprávny záver Všeobecného súdu, že rozhodnutie ECHA nie je v rozpore so zásadou právnej istoty.

Všeobecný súd preskúmal rozhodnutie ECHA v rozpore s požiadavkami na súdne preskúmanie rozhodnutí inštitúcií a orgánov Únie a skreslil skutkové okolnosti a dôkazy.

V dôsledku uvedených pochybení Všeobecný súd porušil práva odvolateľky a zásady zakotvené v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Charte základných práv Európskej únie, najmä právo na spravodlivý proces, právo pokojne užívať majetok a zásadu právnej istoty.

____________