Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 10. jūlijā iesniedza Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) – Arex CZ a.s./Odvolací finanční ředitelství

(lieta C-414/17)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Nejvyšší správní soud

Pamatlietas puses

Prasītāja: Arex CZ a.s.

Atbildētāja: Odvolací finanční ředitelství

Prejudiciālie jautājumi

Vai jebkurš nodokļa maksātājs jāuzskata par nodokļa maksātāju Padomes Direktīvas 2006/112/EK 1 par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (turpmāk tekstā – “PVN direktīvas”) 138. panta 2. punkta b) apakšpunkta nozīmē? Ja tā nav, uz kuriem nodokļa maksātājiem attiecas minētā norma?

Ja Tiesa atbild, ka PVN direktīvas 138. panta 2. punkta b) apakšpunkts piemērojams tādā situācijā, kāda ir pamatlietā (tas ir, preču pircējs ir nodokļa maksātājs, kas reģistrēts kā nodokļa maksātājs), vai minētā tiesību norma ir jāinterpretē tādējādi, ka, ja šo preču nosūtīšana vai transportēšana notiek saskaņā ar Padomes Direktīvas 2008/118/EK 2 par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK 3 (turpmāk tekstā – “Akcīzes nodokļa direktīva”), attiecīgajām normām, piegāde, kas saistīta ar procedūru saskaņā ar Akcīzes nodokļa direktīvu, jāuzskata par piegādi, saistībā ar kuru ir tiesības uz atbrīvojumu no nodokļa atbilstīgi šai tiesību normai, kaut arī nosacījumi atbrīvojumam no nodokļa saskaņā ar PVN direktīvas 138. panta 1. punktu citādi nav izpildīti, ņemot vērā preču transportēšanas attiecināšanu uz citu darījumu?

Ja Tiesa atbild, ka PVN direktīvas 138. panta 2. punkta b) apakšpunkts neattiecas uz tādu situāciju, kāda ir pamatlietā, vai tas, ka preces tiek transportētas saskaņā ar atliktās akcīzes nodokļa maksāšanas režīmu, ir izšķiroši, lai izlemtu jautājumu par to, uz kuru no vairākām secīgām piegādēm ir jāattiecina transportēšana tiesību uz atbrīvojumu no PVN izpratnē saskaņā ar PVN direktīvas 138. panta 1. punktu?

____________

1 OV 2006, L 347, 1. lpp.

2 OV 2009, L 9, 12. lpp.

3 OV 1992, L 76, 1. lpp.