Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Nejvyšší správní soud (Republica Cehă) la 10 iulie 2017 - AREX CZ a.s./Odvolací finanční ředitelství

(Cauza C-414/17)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Nejvyšší správní soud

Părțile din procedura principală

Reclamantă: AREX CZ a.s.

Pârâtă: Odvolací finanční ředitelství

Întrebările preliminare

Orice persoană impozabilă trebuie să fie considerată persoană impozabilă în sensul articolului 138 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 (denumită în continuare „Directiva TVA”)? În caz contrar, care sunt persoanele impozabile cărora li se aplică această dispoziție?

În cazul în care răspunsul Curții de Justiție este că articolul 138 alineatul (2) litera (b) din Directiva TVA se aplică unei situații precum cea din litigiul principal (mai precis dobânditorul este o persoană impozabilă înregistrată în scopuri fiscale), dispoziția menționată trebuie interpretată în sensul că, în cazul în care expedierea sau transportul produselor respective are loc în conformitate cu dispozițiile relevante din Directiva 2008/118/CE2 a Consiliului privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE3 (denumită în continuare „Directiva privind accizele”), livrarea în legătură cu o procedură în temeiul Directivei privind accizele trebuie considerată o livrare care beneficiază de scutire în temeiul acestei dispoziții, deşi condițiile privind scutirea prevăzute la articolul 138 alineatul (1) din Directiva TVA nu sunt însă îndeplinite având în vedere că transportul de bunuri este atribuit unei alte tranzacții?

În cazul în care răspunsul Curții de Justiție este că articolul 138 alineatul (2) litera (b) din Directiva TVA nu se aplică într-o situație precum cea în discuție în litigiul principal, faptul că bunurile sunt transportate în regim suspensiv de accize este decisiv pentru a stabili căreia dintre mai multe livrări succesive trebuie să i se atribuie transportul pentru a beneficia de dreptul de deducere a TVA-ului în temeiul articolului 138 alineatul (1) din Directiva TVA?

____________

1 JO 2006, L 347, p. 1, Ediţie specială, 09/vol. 3, p. 7.

2 JO 2009, L. 9, p. 12.

3 JO 1992, L 76, p. 1, Ediţie specială, 09/vol. 1, p. 129.