Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 12. jūlijā – Eiropas Komisija/Francijas Republika

(lieta C-420/17)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – O. Beynet un C. Hermes)

Atbildētāja: Francijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, neveikdama visus pasākumus, kas nepieciešami, lai ieviestu vispārēju dārza stērstes aizsardzības sistēmu Landas departamentā, Francijas Republika nav izpildījusi Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvas 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību 5. pantā paredzētos pienākumus;

piespriest Francijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija uzskata, ka Francija nekad nav veikusi saskanīgus un koordinētus aizsardzības pasākumus, kas vajadzīgi, lai ieviestu dārza stērstes aizsardzības sistēmu, un tādējādi nav izpildījusi no Direktīvas 2009/147/EK 1 izrietošos pienākumus.

____________

1 OV L 20, 26.1.2010, 7. lpp.