Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgerichts (Nemecko) 10. júla 2017 – Bundesrepublik Deutschland/Touring Tours und Travel GmbH

(vec C-412/17)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaná a navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Spolková republika Nemecko

Žalobkyňa a odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Touring Tours und Travel GmbH

Prejudiciálne otázky

Bráni článok 67 ods. 2 ZFEÚ, ako aj články 22 a 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc1 ), takej vnútroštátnej úprave členského štátu, ktorá autobusovým spoločnostiam zabezpečujúcim pravidelnú dopravu cez vnútornú schengenskú hranicu v konečnom dôsledku ukladá povinnosť, aby pred prekročením vnútornej hranice skontrolovali cestovné doklady svojich pasažierov, aby sa zabránilo preprave cudzincov, ktorí nemajú cestovný pas a povolenie na pobyt, na územie Spolkovej republiky Nemecko?

Predovšetkým:

a)    Predstavuje všeobecná zákonná povinnosť alebo administratívna povinnosť adresovaná jednotlivým dopravným spoločnostiam, aby na územie Spolkovej republiky neprepravovali cudzincov bez potrebného cestovného pasu alebo bez potrebného povolenia na pobyt, čo možno splniť len tým, že dopravné spoločnosti skontrolujú cestovné doklady všetkých pasažierov pred tým, ako prekročia vnútornú hranicu, kontrolu osôb na vnútorných hraniciach v zmysle článku 22 Kódexu schengenských hraníc, resp. treba ju považovať za rovnocennú s takouto kontrolou?

b)    Má sa uloženie povinností uvedených v bode 1) posudzovať podľa článku 23 písm. a) Kódexu schengenských hraníc, hoci dopravcovia nevykonávajú žiadne „policajné právomoci“ v zmysle tohto predpisu a tým, že im štát uloží povinnosť vykonávať kontroly, nie sú ani formálne splnomocnení na to, aby vykonávali právomoci orgánu verejnej moci?

c)    V prípade kladnej odpovede na otázku 1b): Predstavujú kontroly vyžadované od dopravcov s ohľadom na kritériá podľa článku 23 písm. a) druhej vety Kódexu schengenských hraníc neprípustné opatrenie, ktoré má rovnocenný účinok ako hraničné kontroly?

d)    Má sa ukladanie povinností uvedených v bode 1), pokiaľ sa týka autobusových spoločností na linkovej doprave, posudzovať podľa článku 23 písm. b) Kódexu schengenských hraníc, podľa ktorého sa právomoc dopravcov vykonávať bezpečnostné kontroly osôb v prístavoch a na letiskách nedotýka zrušenia hraničných kontrol na vnútorných hraniciach? Vyplýva z toho neprípustnosť kontrol v zmysle prvej prejudiciálnej otázky aj mimo prístavov a letísk, ak nejde o bezpečnostné kontroly a nevykonávajú sa u osôb, ktoré cestujú v rámci členského štátu?

Dovoľujú články 22 a 23 Kódexu schengenských hraníc také vnútroštátne úpravy, podľa ktorých možno s cieľom vynútenia povinnosti vydať voči autobusovým spoločnostiam zákaz a pohroziť im pokutou, ak budú v dôsledku neuskutočnených kontrol prepravení do Spolkovej republiky Nemecko aj cudzinci bez cestovného pasu a povolenia na pobyt?

____________

1 Ú. v. EÚ L 77, s. 1.