Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 10 juli 2017 – Förbundsrepubliken Tyskland mot Touring Tours und Travel GmbH

(Mål C-412/17)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Förbundsrepubliken Tyskland

Motpart: Touring Tours und Travel GmbH

Tolkningsfrågor

1. Utgör artikel 67.2 FEUF och artiklarna 22 och 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)1 hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken bussföretag i linjetrafik över en inre gräns i Schengen, för att förhindra att utlänningar utan pass och uppehållshandling transporteras till Förbundsrepubliken Tyskland, är skyldiga att kontrollera sina passagerares dokument för gränspassage innan de passerar en inre gräns?

I synnerhet:

a) Utgör en generell i lag föreskriven skyldighet eller en administrativ skyldighet för enskilda transportörer att inte transportera utlänningar utan erforderligt pass eller erforderlig uppehållshandling till tyskt territorium, vilket transportörerna bara kan uppfylla genom att kontrollera alla passagerares resehandlingar innan de passerar den inre gränsen, en personkontroll vid passage av inre gränser i den mening som avses i artikel 22 i kodexen om Schengengränserna, eller kan den jämställas med en sådan?

b) Omfattas de skyldigheter som anges i fråga 1 av artikel 23 a i kodexen om Schengengränserna trots att transportörerna inte utövar ”polisiära befogenheter” i den mening som avses i denna bestämmelse och formellt inte heller ges rätt att utöva offentlig makt genom att staten ålägger dem att utföra kontroller?

c) Om fråga 1 b besvaras jakande utgör då de kontroller som krävs av transportörerna med hänsyn till kriterierna i artikel 23 a andra meningen i kodexen om Schengengränserna en otillåten åtgärd med samma verkan som in- och utresekontroller?

d) Omfattas åläggandet av de i fråga 1 angivna skyldigheterna, i den mån det riktas mot bussföretag i linjetrafik, av artikel 23 b i kodexen om Schengengränserna, enligt vilken avsaknaden av gränskontroller vid de inre gränserna inte påverkar transportörers befogenhet att utföra säkerhetskontroller av personer i hamnar och på flygplatser? Följer av detta att kontroller i den mening som avses i fråga 1 inte heller är tillåtna utanför hamnar och flygplatser, om de inte utgör säkerhetskontroller och också personer som reser inom medlemsstaten kontrolleras?

2. Tillåter artiklarna 22 och 23 i kodexen för Schengengränserna nationella regler enligt vilka, för att skyldigheten ska uppfyllas, ett förbudsföreläggande och vitesföreläggande kan utfärdas mot ett bussföretag, om också utlänningar utan pass och uppehållshandlingar har transporterats till tyskt territorium till följd av de uteblivna kontrollerna.

____________

1 EUT L 77, s. 1.