Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la 6 iulie 2017 - Enel Energia SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato și alții

(Cauza C-408/17)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Enel Energia SpA

Pârâte: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Întrebările preliminare

„Finalitateaˮ Directivei „generaleˮ 2005/29/CE1 , în calitate de „plasă de siguranțăˮ pentru protecția consumatorilor, precum și în special considerentul (10), articolul 3 alineatul (4) și articolul 5 alineatul (3) din aceeași directivă se opun unei reglementări naționale care include evaluarea respectării obligațiilor specifice, prevăzute de Directivele sectoriale 2009/72/CE2 și 2009/73/CE3 pentru protecția utilizatorului, în domeniul de aplicare al Directivei generale 2005/29/CE privind practicile incorecte, excluzând, în consecință, intervenția autorității sectoriale – în speță AEEGSI - să sancționeze o încălcare a directivei sectoriale în orice ipoteză care ar fi susceptibilă să întrunească de asemenea elementele unei practici comerciale incorecte sau neloiale?

Principiul specialității statuat la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2005/29/CE trebuie înțeles ca principiu care guvernează relațiile dintre ordinile juridice (ordinea juridică generală și ordinile juridice sectoriale) sau relațiile dintre norme (norme generale și norme speciale) ori relațiile dintre autorități independente abilitate să reglementeze și să supravegheze domeniile respective?

Noțiunea „conflictˮ menționată la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2005/29/CE poate fi considerată întrunită numai în cazul unei antinomii radicale între dispozițiile reglementării privind practicile comerciale incorecte și celelalte norme derivate din dreptul european care reglementează aspecte specifice ale practicilor comerciale sau este suficient ca normele în discuție să prevadă o reglementare diferită de dispozițiile privind practicile comerciale incorecte în raport cu particularitățile sectorului, de natură să determine un conflict de norme în aceeași situație concretă?

Noțiunea de norme comunitare menționată la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2005/29/CE se referă numai la dispozițiile conținute în regulamentele și în directivele europene, precum și la normele de transpunere directă a acestora sau include și actele cu putere de lege și normele administrative de punere în aplicare a principiilor de drept european?

Principiul specialității consacrat în considerentul (10) și la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2005/29/CE și articolul 37 din Directiva 2009/72/CE și articolul 41 din Directiva 2009/73/CE se opun unei interpretări a normelor naționale corespunzătoare de transpunere potrivit căreia se consideră că, ori de câte ori, într-un domeniu reglementat conținând o reglementare sectorială „de dreptul consumatorilorˮ care acordă prerogative de reglementare și de sancționare autorității din domeniu, se manifestă un comportament care intră în sfera noțiunii „practică agresivăˮ în sensul articolelor 8 și 9 din Directiva 2005/29/CE sau a noțiunii „agresivă în orice situațieˮ în sensul anexei I la Directiva 2005/29/CE, trebuie să fie aplicată întotdeauna reglementarea generală privind practicile incorecte, iar aceasta inclusiv în cazul în care există o reglementare sectorială, adoptată în vederea protejării (acelorași) consumatori și întemeiată pe prevederi de drept al Uniunii, care reglementează în mod complet aceleași „practici agresiveˮ și „agresive în orice situațieˮ sau, în orice caz, aceleași „practici incorecte/neloialeˮ?

____________

1 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”) (JO L 149, p. 22, Ediție specială 15/vol. 14, p. 260).

2 Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE (JO L 211, p. 55).

3 Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE (JO L 211, p. 94).