Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Nürnberg (Tyskland) den 10 juli 2017 – Andreas Fabri och Elisabeth Mathes mot Sun Express Deutschland GmbH

(Mål C-418/17)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Nürnberg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Andreas Fabri, Elisabeth Mathes

Svarande: Sun Express Deutschland GmbH

Tolkningsfrågor

Omfattas en ombokning till en annan flygning av artikel 4.3 i förordningen1 ?

För det fall den första frågan besvaras jakande:

Ska denna bestämmelse även tillämpas på en ombokning som inte har föranletts av lufttrafikföretaget utan endast av researrangören?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, s. 1).