Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 13. júla 2017 – Szef Krajowej Administracji Skarbowej/Skarpa Travel sp. z. o.o. w Krakowie

(vec C-422/17)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Skarpa Travel sp. z. o.o. w Krakowie

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa ustanovenia smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 vykladať v tom smere, že daňová povinnosť z titulu platieb na účet, ktoré prijala zdaniteľná osoba pri poskytovaní turistických služieb, pre ktoré platí osobitná úprava zdaňovania pre cestovné kancelárie podľa článkov 306 až 310 smernice 2006/112/ES, vzniká v okamihu definovanom v článku 65 smernice 2006/112/ES?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, má sa článok 65 smernice 2006/112/ES vykladať v tom zmysle, že sa platba na účet, ktorú prijala zdaniteľná osoba poskytujúca turistické služby zdaňované podľa osobitnej úpravy platnej pre cestovné kancelárie podľa článkov 306 až 310 smernice 2006/112/ES, na účely zdanenia zníži o náklady uvádzané v článku 308 smernice 2006/112/ES, ktoré fakticky vznikli zdaniteľnej osobe do okamihu prijatia platby na účet?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.