Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 3 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Hof van beroep te Brussel - Belgia) - Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen și alții

(Cauza C-201/13)1

(Trimitere preliminară – Directiva 2001/29/CE – Drept de autor și drepturi conexe – Drept de reproducere – Excepţii și limitări – Noțiunea „parodie” – Noțiune autonomă de drept al Uniunii)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hof van beroep te Brussel

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW

Pârâte: Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België

Dispozitivul

Articolul 5 alineatul (3) litera (k) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională trebuie interpretat în sensul că noțiunea „parodie” care figurează în cuprinsul acestei dispoziții constituie o noțiune autonomă de drept al Uniunii.

Articolul 5 alineatul (3) litera k) din Directiva 2001/29 trebuie interpretat în sensul că parodia are drept caracteristici esențiale, pe de o parte, pe aceea de a evoca o operă existentă, prezentând în același timp diferențe perceptibile în raport cu aceasta, iar pe de altă parte, pe aceea de a constitui o manifestare a umorului sau o persiflare. Noțiunea „parodie”, în sensul acestei dispoziții, nu este supusă unor condiții potrivit cărora parodia ar trebui să prezinte un caracter original propriu, altul decât acela de a prezenta diferențe perceptibile în raport cu opera originală parodiată, ar trebui să poată fi atribuită în mod rezonabil unei alte persoane decât autorul operei originale însuși, ar trebui să se refere la opera originală însăși sau ar trebui să menționeze sursa operei parodiate.

În aceste condiții, aplicarea, într-o situație concretă, a excepției în cazul unei parodii, în sensul articolului 5 alineatul (3) litera (k) din Directiva 2001/29, trebuie să respecte un echilibru just între, pe de o parte, interesele și drepturile persoanelor vizate la articolele 2 și 3 din această directivă și, pe de altă parte, libertatea de exprimare a utilizatorului unei opere protejate care se prevalează de excepția privind parodia, în sensul acestui articol 5 alineatul (3) litera (k).

Revine instanței de trimitere sarcina să aprecieze, ținând seama de toate circumstanțele litigiului principal, dacă aplicarea excepției în cazul unei parodii, în sensul articolului 5 alineatul (3) litera (k) din Directiva 2001/29, presupunând că desenul în discuție în litigiul principal întrunește caracteristici esențiale menționate ale unei parodii, respectă acest echilibru just.

____________

1     JO C 189, 29.6.2013.