Language of document : ECLI:EU:C:2014:2132

Sag C-201/13

Johan Deckmyn

og

Vrijheidsfonds VZW

mod

Helena Vandersteen m.fl.

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af hof van beroep te Brussel)

»Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2001/29/EF – ophavsret og beslægtede rettigheder – retten til reproduktion – undtagelser og indskrænkninger – begrebet »parodi« – selvstændigt EU-retligt begreb«

Sammendrag – Domstolens dom (Store Afdeling) af 3. september 2014

1.        Tilnærmelse af lovgivningerne – ophavsret og beslægtede rettigheder – direktiv 2001/29 – harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet – retten til reproduktion, retten til overføring af værker til almenheden og retten til tilrådighedsstillelse for almenheden af andre frembringelser – undtagelser og indskrænkninger – brug til parodi – parodi – selvstændigt EU-retligt begreb

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29, art. 5, stk. 3, litra k)]

2.        Tilnærmelse af lovgivningerne – ophavsret og beslægtede rettigheder – direktiv 2001/29 – harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet – retten til reproduktion, retten til overføring af værker til almenheden og retten til tilrådighedsstillelse for almenheden af andre frembringelser – undtagelser og indskrænkninger – brug til parodi – begrebet parodi – anvendelse af denne undtagelse, der skal respektere en rimelig balance mellem de omhandlede interesser og rettigheder – den nationale rets vurdering

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29, art. 2, 3 og art. 5, stk. 3, litra k)]

1.        Artikel 5, stk. 3, litra k), i direktiv 2001/29 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet skal fortolkes således, at begrebet parodi, som fremgår af denne bestemmelse, udgør et selvstændigt EU-retligt begreb.

(jf. præmis 17 og domskonkl. 1)

2.        Artikel 5, stk. 3, litra k), i direktiv 2001/29 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet skal fortolkes således, at en parodi som væsentligste kendetegn dels skal vække forestilling om et eksisterende værk, samtidig med at den skal udvise synlige forskelle i forhold til dette, dels skal være et udtryk for humor eller en latterliggørelse. Begrebet parodi i denne bestemmelses forstand er ikke underlagt betingelser om, at en parodi skal have sin egen originale karakter ud over at præsentere synlige forskelle i forhold til det parodierede originalværk, med rimelighed skal kunne tilskrives en anden person end ophavsmanden til selve originalværket, skal ramme selve originalværket eller skal angive kilden til det parodierede værk.

Anvendelsen i en konkret situation af undtagelsen for parodi som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra k), i direktiv 2001/29 skal respektere en rimelig balance mellem på den ene side interesserne og rettighederne for de personer, der er omhandlet i dette direktivs artikel 2 og 3, og på den anden side ytringsfriheden for brugeren af et beskyttet værk, der påberåber sig undtagelsen for parodi som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra k).

Det tilkommer den forelæggende ret under hensyntagen til alle omstændighederne i tvisten i hovedsagen at vurdere, om anvendelsen af undtagelsen for parodi som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra k), i direktiv 2001/29, såfremt den i hovedsagen omhandlede tegning har de væsentligste kendetegn for en parodi, respekterer denne rimelige balance.

(jf. præmis 33, 34 og 35 samt domskonkl. 2)