Language of document :

2017 m. spalio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Austrijos Respublika / Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-591/17)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Austrijos Respublika, atstovaujama G. Hesse

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad Vokietijos Federacinė Respublika pažeidė SESV 18, 34, 56 ir 92 straipsnius, nes 2015 m. birželio 8 d. Infrastrukturabgabengesetz (Įstatymas dėl infrastruktūros mokesčių) su pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 18 d. Įstatymo (BGBI. I, p. 1218) 1 straipsniu, įvedė lengvųjų automobilių mokestį, siejamą su mokesčių lengvata Vokietijoje registruotų lengvųjų automobilių savininkams, kuri 2015 m. birželio 8 d. Zweite Verkehrsteueränderungsgesetz (Antrasis transporto priemonių mokesčio keitimo įstatymas) (BGBI. I, p. 901) buvo įtraukta į 2002 m. rugsėjo 26 d. redakcijos Kraftfahrzeugsteuergesetz (Motorinių transporto priemonių mokesčio įstatymas) (BGBI. I, p. 3818) ir kuri paskutinį kartą pakeista 2017 m. birželio 6 d. Gesetz zur Änderung des Zweiten Verkehrsteueränderungsgesetzes (Įstatymas, kuriuo keičiamas Antrasis transporto priemonių mokesčio keitimo įstatymas) (BGBI. I p. 1493).

Priteisti iš Vokietijos Federacinės Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Netiesioginė diskriminacija dėl pilietybės, kylanti dėl infrastruktūros mokesčio kompensavimo taikant mokesčių lengvatą Vokietijoje registruotų automobilių savininkams

Pagal Infrastrukturabgabegesetz visi Vokietijos greitkelių tinklo naudotojai privalo mokėti infrastruktūros mokestį, skaičiuojamą pagal transporto priemonės emisijos klasę. Tačiau kelių naudotojams, gyvenantiems Vokietijoje, grąžinama bent jau ta pati suma, viršijanti Kraftfahrzeugsteuergesetz įtvirtintą mokesčių lengvatos sumą. (Bent jau) tokio paties dydžio infrastrukūros mokesčio ir motorinių transporto priemonių mokesčio lengvatos sumos sąsaja laiko ir turinio atžvilgiu lemia tai, kad faktiškai infrastruktūros mokestį turi mokėti tik kelių naudotojai užsieniečiai.

Austrijos Respublika mano, kad abi šios priemonės, atsižvelgiant į jų neatskiriamumą laiko ir turinio atžvilgiu, turi būti vertinamos kartu pagal Sąjungos teisę. Nurodyta tvarka lemia netiesioginę diskriminaciją dėl pilietybės, kuri turi būti pateisinama pagal SESV 18 straipsnį. Austrijos Respublikos teigimu, tokio užsienio vairuotojų diskriminacijos pateisinimo nėra. Todėl tokia tvarka prieštarauja SESV 18 straipsniui.

Netiesioginė diskriminacija dėl pilietybės pagal infrastruktūros mokesčio struktūrą

Nevienodas vidaus ir užsienio kelių naudotojų vertinimas taip pat pasireiškia tuo, kad priežiūra, susijusi su mokėjimo pareiga ir sankcijomis dėl nesumokėto ar netinkamai sumokėto infrastruktūros mokesčio, daugiausia taikoma užsienio vairuotojams, nes Vokietijos vairuotojai automatiškai privalo mokėti infrastruktūros mokestį.

SESV 34 ir 56 straipsnių pažeidimas

Be to, Austrijos Respublikos nuomone, pažeidžiamas laisvas prekių judėjimas ir laisvas paslaugų teikimas tiek, kiek minėta tvarka daro poveikį tarpvalstybiniam prekių tiekimui, kuris vykdomas mažomis (iki 3,5 t bendrosios masės) infrastruktūros mokesčiu apmokestinamomis transporto priemonėmis, ir paslaugų teikimui, kurį vykdo nerezidentai, arba paslaugų teikimui nerezidentams. Todėl be jau nurodytos diskriminacijos tokia tvarka taip pat turi būti laikoma neleistinu minėtų pagrindinių laisvių apribojimu, kurio negalima pateisinti.

SESV 92 straipsnio pažeidimas

Galiausiai minėta tvarka pažeidžia SESV 92 straipsnį tiek, kiek ji taikoma komerciniams autobusams ar krovininiams automobiliams iki 3,5 t. Nėra jokio pateisinimo pagal SESV 92 straipsnį, todėl dėl diskriminacijos buvimo pagal SESV 92 straipsnį minėta tvarka prieštarauja Sąjungos teisei.

____________