Language of document :

Žaloba podaná 12. októbra 2017 – Rakúska republika/Spolková republika Nemecko

(vec C-591/17)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Rakúska republika (v zastúpení: G. Hesse, Bevollmächtigter)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Návrhy žalobkyne

určiť, že Spolková republika tým, že poplatkom za osobné vozidlá zavedeným Infrastrukturabgabengesetz (zákon o poplatkoch za používanie pozemných komunikácií) z 8. júna 2015 (BGBl. I, s. 904), v znení § 1 zákona z 18. mája 2017 (BGBl. I, s. 1218), v spojení so zľavou na dani pre držiteľov osobných vozidiel registrovaných v Nemecku, zavedenou Zweites Verkehrsteueränderungsgesetz (druhý zákon o zmene cestnej dane) z 8. júna 2015 (BGBl. I, s. 901) do Kraftfahrzeugsteuergesetz (zákon o dani z prevádzky motorových vozidiel) v znení vyhlásenom 26. septembra 2002 (BGBl. I, s. 3818) a naposledy zmenonom Zweites Verkehrsteueränderungsgesetz (zákon o zmene druhého zákona o zmene cestnej dane) zo 6. júna 2017 (BGBl. I, s. 1493), porušila články 18, 34, 56 a 92 ZFEÚ;

zaviazať Spolkovú republiku Nemecko na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Nepriama diskriminácia na základe štátnej príslušnosti kompenzáciou poplatku za používanie pozemných komunikácií prostredníctvom daňovej úľavy pre držiteľov vozidiel registrovaných v Nemecku

Zákon o poplatkoch za používanie pozemných komunikácií ukladá všetkým používateľom nemeckej diaľničnej siete povinnosť zaplatiť poplatok za používanie pozemných komunikácií, odstupňovaný podľa emisnej triedy vozidla. Používateľom ciest s bydliskom v Nemecku je však minimálne rovnaká suma vrátená prostredníctvom daňovej úľavy zakotvenej v zákone o dani z prevádzky motorových vozidiel. Časová a obsahová súvislosť medzi poplatkom za používanie pozemných komunikácií a úľavou na dani z prevádzky motorových vozidiel v (minimálne) rovnakej výške vedie k tomu, že fakticky budú poplatkom za používanie pozemných komunikácií zaťažení iba zahraniční užívatelia ciest.

Rakúska republika zastáva názor, že obe tieto opatrenia musia byť z dôvodu svojej časovej a obsahovej nerozlučiteľnosti posúdené z hľadiska práva Únie spoločne. Dotknutá právna úprava má za následok nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, ktorá musí byť podľa článku 18 ZFEÚ odôvodnená. Takéto odôvodnenie pre diskrimináciu zahraničných vodičov motorových vozidiel podľa názoru Rakúskej republiky neexistuje. Dotknutá právna úprava je teda v rozpore s článkom 18 ZFEÚ.

2.    Nepriama diskriminácia na základe štátnej príslušnosti prostredníctvom právnej úpravy poplatku za používanie pozemných komunikácií

Nerovnosť zaobchádzania s tuzemskými a zahraničnými užívateľmi ciest spočíva takisto v tom, že dohľad nad platobnou povinnosťou, ako aj sankcie z dôvodu nezaplateného alebo nesprávne zaplateného poplatku za používanie pozemných komunikácií budú uplatňované jasnou väčšinou na zahraničných vodičov motorových vozidiel, pretože nemeckí vodiči dostanú výmer na zaplatenie poplatku za používanie pozemných komunikácií automaticky.

3.    Porušenie článkov 34 a 56 ZFEÚ

Podľa názoru Rakúskej republiky dochádza okrem toho k porušeniu slobody voľného pohybu tovaru a voľného pohybu služieb, keďže právna úprava má účinky na cezhraničné dodávky tovaru prostredníctvom malých nákladných vozidiel s tonážou do 3,5 tony celkovej váhy, ktoré podliehajú poplatku za používanie pozemných komunikácií, ako aj na poskytovanie služieb osobami neusadenými v Nemecku, resp. na poskytovanie služieb osobám neusadeným v Nemecku. Je ju preto nevyhnutné – okrem už uvedenej diskriminácie – kvalifikovať aj ako neprípustné obmedzenie uvedených základných slobôd, ktoré nie je možné odôvodniť.

4.    Porušenie článku 92 ZFEÚ

Dotknutá právna úprava je nakoniec v rozpore s článkom 92 ZFEÚ v rozsahu, v ako sa vzťahuje na prepravu cestujúcich autobusom na základe živnostenského oprávnenia a prepravu tovaru nákladnými vozidlami s tonážou do 3,5 tony. Možnosť odôvodniť článok 92 ZFEÚ nestanovuje, takže už existencia diskriminácie podľa článku 92 ZFEÚ vedie k rozporu dotknutej právnej úpravy s právom Únie.

____________