Language of document :

Kanne 13.10.2017 – Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta

(asia C-594/17)

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Flynn, G. von Rintelen ja M. Žebre)

Vastaaja: Slovenian tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii

toteamaan, että Slovenian tasavalta ei ole noudattanut jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista 8.11.2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/85/EU (EUVL 2011, L 306, 23.11.2011, s. 41) 15 artiklan 1 kohdan mukaisia velvollisuuksiaan, koska se ei ole viimeistään 31.12.2013 antanut kyseisen direktiivin täytäntöönpanon edellyttämiä säädöksiä tai ainakaan ilmoittanut siitä komissiolle

määräämään Slovenian tasavallalle SEUT 260 artiklan 3 kohdan nojalla 7 099,20 euron suuruisen päiväkohtaisen, nyt käsiteltävässä asiassa annettavan tuomion julistamispäivästä lähtien laskettavan uhkasakon

velvoittamaan Slovenian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Slovenian tasavallan olisi jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista 8.11.2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/85/EU 15 artiklan 1 kohdan mukaan pitänyt saattaa kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset voimaan ja julkaista ne viimeistään 31.12.2013. Koska Slovenian tasavalta ei ole kyseisen määräajan päättymiseen mennessä antanut ilmoitusta mainitun direktiivin säännösten täytäntöönpanosta, komissio on päättänyt saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Komissio vaatii kanteellaan, että Slovenian tasavalta velvoitetaan maksamaan 7 099,20 euron suuruinen päiväkohtainen uhkasakko. Uhkasakon suuruuden määrittämisessä komissio on ottanut huomioon unionin oikeuden rikkomisen vakavuuden ja keston sekä ehkäisevän vaikutuksen kyseessä olevan jäsenvaltion eli Slovenian tasavallan maksukyvyn kannalta.

____________