Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Vestre Landsret (Danmark) den 12 oktober 2017 – Skatteministeriet mot Baby Dan A/S

(Mål C-592/17)

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Vestre Landsret

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Skatteministeriet

Motpart: Baby Dan A/S

Tolkningsfrågor

1. Ska spindlar [för barnsäkerhetsgrindar] med de konkreta särdrag som föreligger anses vara en del av barnsäkerhetsgrinden?

Om den första frågan besvaras jakande med följd att spindlarna ska anses vara en del av barnsäkerhetsgrinden ska spindlarna då klassificeras enligt KN-nummer 9403 90 10 eller enligt KN-nummer 7326 och 4421?

Om den första frågan besvaras nekande med följd att spindlarna inte ska anses vara en del av barnsäkerhetsgrinden ska spindlarna då klassificeras enligt KN-nummer 7318 15 90 eller enligt KN-nummer 7318 19 00?

[2] Om spindlar med de konkreta särdrag som föreligger ska klassificeras enligt KN-nummer 7318 15 90 ombeds EU-domstolen att besvara följande fråga:

2. Är förordning 91/20091 av den 26 januari 2009, genom vilken infördes en slutgiltig tull på import av vissa fästdon från Kina, ogiltig därför att kommissionen och rådet – enligt Appellate Body vid WTO – tillämpade ett förfarande som kopplade definitionen av relevant bransch i EU till unionsproducenteras benägenhet att ingå i stickprov och att bli kontrollerade, vilket medförde en självselekteringsprocess i industrin som medförde en materiell risk för snedvridning av undersökningsresultatet?

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 91/2009 av den 26 januari 2009 om införandet av slutgiltig antidumpningstull beträffande import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 29, 2009, s. 1).