Language of document :

Жалба, подадена на 23 октомври 2017 г. — Италианска република/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-611/17)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Италианска република (представители: G. Palmieri, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Да отмени Регламент (ЕС) 2017/1398 на Съвета от 25 юли 2017 година на Съвета от 25 юли 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127 по отношение на някои възможности за риболов, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз от 29 юли 2017 г., брой L 199, и по-специално член 1, параграф 2, в частта относно изменение на приложение I Г към Регламент (ЕС) 2017/127, т.3 от приложението към обжалвания регламент в цялост (съдържаща изменението към приложение I Г към Регламент (ЕС) 2017/127), съображения 9, 10, 11, 12 в цялост.

да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Първо основание. Нарушение на член 1 от Директива 86/238/ЕИО за присъединяването на Съюза към Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан.

Не съществува задължение за въвеждане на решението на ICCAT относно риболовните квоти за риба меч.

Второ основание. Липса на мотивация (член 296, параграф 2 ДФЕС).

Посоченото решение при всички положения не е мотивирано.

Трето основание. Нарушение на член 17 ДЕС и член 16 от Регламент 1380/2013.

Решението противоречи на принципа на относителна стабилност и на интересите на Съюза.

Четвърто основание. Нарушение на принципите за забрана на обратното действие, правна сигурност и оправдани правни очаквания.

При всички положения решението не може да се приложи за текущия риболовен сезон.

Пето основание. Липса на мотиви (нарушение на член 296, параграф 2 ДФЕС).

Решението е немотивирано в частта, в която посочва като референтен период за разпределение на квотата на ОДУ между държавите членки за четиригодишния период 2012-2015.

Шесто основание. Нарушение на принципа на пропорционалност (член 5 ДЕС) и неправилна преценка на фактите.

Изключването на референтния период за годините 2010 и 2011 е прекомерно и неправилно по отношение на целта да се включи в данните за улова само риболовът при редовни условия.

Седмо основание. Нарушение на членове 258 и 260 ДФЕС. Липса на компетентност.

Съветът няма компетентност да налага санкции на Италия за използването на плаващи мрежи.

Осмо основание: нарушение на принципа на добра администрация (член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз) и на член 16 от Регламент 1380/2013.

Приемането на референтния период 2012-015 ощетява Италия, като намалява риболовния ѝ капацитет в нарушение на принципа на относителна стабилност и без съответно разследване.

Девето основание: нарушение на принципа за недопускане на дискриминация (член 18 ДФЕС).

Това намаляване дискриминира неоснователно италианските риболовци.

Десето основание: нарушаване на принципите за забрана на обратно действие, правна сигурност и оправдани правни очаквания.

При всички положения намаляването не може да се приложи за текущия риболовен сезон.

____________