Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 12 oktober 2017 – Henri Pouvin och Marie Dijoux/Electricité de France (EDF)

(Mål C-590/17)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Henri Pouvin och Marie Dijoux

Motpart: Electricité de France (EDF)

Tolkningsfrågor

1. Ska artikel 2 i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal1 , tolkas så, att ett bolag som EDF handlar i egenskap av näringsidkare när det beviljar en anställd ett bostadslån som ingår i en plan för att förenkla förvärv av bostad och som bara kan beviljas bolagets anställda?

2. Ska artikel 2 i direktivet tolkas så, att ett bolag som EDF handlar i egenskap av näringsidkare när det beviljar en anställds maka, som är solidarisk betalningsansvarig men inte anställd inom bolaget, ett bostadslån?

3. Ska artikel 2 i direktivet tolkas så, att en anställd hos ett bolag som EDF handlar i egenskap av konsument när denne beviljas ett sådant bostadslån från bolaget?

4. Ska artikel 2 i direktivet tolkas så, att makan till den anställde, som beviljas samma bostadslån men inte i egenskap av anställd i bolaget utan som solidariskt betalningsansvarig, handlar i egenskap av konsument?

____________

1 EGT L 95, 1993, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169.