Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 16. oktoobril 2017 – Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL versus MJA, eBizcuss.com (eBizcuss) pankrotihaldur

(kohtuasi C-595/17)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL

Vastustaja: MJA, eBizcuss.com (eBizcuss) pankrotihaldur

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse nr 44/20011 artiklit 23 tuleb tõlgendada nii, et see lubab liikmesriigi kohtul, kelle poole on pöördutud kahju hüvitamise hagiga, mille turustaja on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 102 alusel oma tarnija vastu esitanud, kohaldada poolte vahel sõlmitud lepingus sisalduvat kohtualluvuse kokkulepet?

2.    Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis kas määruse nr 44/2001 artiklit 23 tuleb tõlgendada nii, et see võimaldab liikmesriigi kohtul, kelle poole on pöördutud kahju hüvitamise hagiga, mille turustaja on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 102 alusel oma tarnija vastu esitanud, kohaldada poolte vahel sõlmitud lepingus sisalduvat kohtualluvuse kokkulepet ka juhul, kui selles kokkuleppes ei ole sõnaselgelt viidatud vaidlustele konkurentsiõiguse rikkumisest tuleneva vastutuse üle?

3.    Kas määruse nr 44/2001 artiklit 23 tuleb tõlgendada nii, et see lubab liikmesriigi kohtul, kelle poole on pöördutud kahju hüvitamise hagiga, mille turustaja on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 102 alusel oma tarnija vastu esitanud, jätta kohaldamata poolte vahel sõlmitud lepingus sisalduv kohtualluvuse kokkulepe juhul, kui liikmesriigi või Euroopa konkurentsiasutus ei ole tuvastanud ühtegi konkurentsiõiguse rikkumist?

____________

1 Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42).