Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 16 oktober 2017 – Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS / Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Zaak C-596/17)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Conseil d’État

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS

Verwerende partijen: Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

Prejudiciële vragen

Moet richtlijn 2011/64/EU van 21 juni 20111 aldus worden uitgelegd dat zij, gelet op de in de artikelen 2, 3 en 4 ervan gegeven definities van tabaksproducten, ook van toepassing is op de prijs van verpakte tabaksproducten?

Voor het geval de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, moet artikel 15 van de richtlijn van 21 juni 2011, voor zover dit uitdrukking geeft aan het beginsel van vrije prijsvaststelling van tabaksproducten, aldus worden uitgelegd dat het een regel verbiedt volgens welke de prijzen van deze producten per 1 000 eenheden of per 1 000 gram worden vastgesteld, als gevolg waarvan het de fabrikanten van tabaksproducten niet is toegestaan hun prijzen te doen variëren naargelang eventuele verschillen in verpakkingskosten van deze producten?

____________

1     Richtlijn 2011/64/EU van de Raad van 21 juni 2011 betreffende de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten (PB 2011, L 176, blz. 24).